Analýza poměrových ukazatelů je jednou z nejdůležitějších součástí fundamentální analýzy. Poměrové ukazatele vyjadřují určitý stav či výkonnost jisté položky ve srovnání s ostatními položkami ve finančních výkazech. Pomocí poměrových ukazatelů můžeme na relativní bázi snadno srovnávat jednotlivé podniky či celá ekonomická odvětví a národní akciové trhy mezi sebou.

Poměrové ukazatele třídíme do následujících pěti kategorií:

  • ukazatele aktivity
  • ukazatele likvidity
  • ukazatele rentability
  • ukazatele zadluženosti
  • ukazatele kapitálového trhu

Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity nám podávají informaci o tom, s jakou efektivitou společnost dovede hospodařit se svým majetkem. Nejdůležitějšími ukazateli z této skupiny jsou obrat aktiv a obrat zásob.

Ukazatel obratu aktiv vyjadřuje, jak efektivně společnost dovede hospodařit s celkovými aktivy, a to bez ohledu na zdroje jejich krytí. Vyšší hodnoty tohoto ukazatele vyjadřují efektivnější hospodaření společnosti s majetkem.

Ukazatel obratu zásob vyjadřuje, do jaké míry je společnost fixována na svůj oběžný majetek (krátkodobá aktiva). Čím vyšších hodnot tento ukazatel dosahuje, tím společnost dokáže rychleji zpeněžit svůj oběžný majetek a je na něj méně fixována.

Modifikací tohoto ukazatele je doba obratu zásob, která nám říká, za jak dlouho (počet dní) je společnost schopna zásoby proměnit na hotovost. Doba obratu zásob se vypočte následujícím způsobem:

Ukazatele likvidity

Ukazatele likvidity nám podávají informaci o tom, do jaké míry je společnost schopna pokrýt své závazky ze svých krátkodobých aktiv. Do této skupiny ukazatelů řadíme běžnou, pohotovou a okamžitou likviditu.

Běžná likvidita vyjadřuje, do jaké míry je společnost schopna pokrýt své krátkodobé závazky ze svých oběžných aktiv. Vypočte se následujícím způsobem:

Pohotová likvidita je modifikací běžné likvidity. Výpočet je obdobný s tím rozdílem, že od oběžných aktiv odečítáme zásoby. Hodnoty tohoto ukazatele proto přirozeně budou nižší než u běžné likvidity.

Nejvyšší stupeň likvidity udává ukazatel okamžité likvidity, který poměřuje objem finančního majetku (hotovosti) ke krátkodobým závazkům. Ukazatel tedy podává informaci o tom, do jaké míry je společnost schopna ze své hotovosti pokrýt své krátkodobé závazky. Hodnoty tohoto ukazatele budou přirozeně nižší než u předchozích dvou.

Ukazatele rentability

Ukazatele rentability nám podávají informaci o tom, jak efektivně společnost dovede zhodnotit svůj majetek vzhledem k vlastnímu či cizímu kapitálu. Nejpoužívanějšími ukazateli z této skupiny jsou rentabilita aktiv (ROA), rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita investovaného kapitálu (ROI) a zisková marže.

Rentabilita aktiv (ROA) udává, jak efektivně společnost hospodaří se svým celkovým majetkem. Vypočte se následujícím způsobem:

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) udává, jak efektivně společnost hospodaří se svým vlastním kapitálem. Jinými slovy ROE podává informaci o tom, do jaké míry je společnost schopna zhodnotit svůj majetek s využitím vlastních zdrojů.

Ukazatel rentability investovaného kapitálu (ROI) udává, do jaké míry je společnost schopna zhodnotit svůj investovaný kapitál. Vypočte se následovně:

Ukazatel ziskové marže nám podává informaci o tom, jak úspěšně společnost provozuje svůj byznys, popřípadě jak výnosná je podnikatelská činnost v ekonomickém odvětví, ve kterém společnost působí. Zisková marže může být hrubá, provozní nebo čistá v závislosti na tom, jaký zisk použijeme.

Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti udávají, do jaké míry je společnost zadlužená. Mezi nejdůležitější ukazatele z této skupiny patří celková zadluženost, úrokové krytí a finanční páka.

Celková zadluženost vyjadřuje, z kolika procent je majetek společnosti financován z cizích zdrojů. Výpočet je následující:

Ukazatel úrokového krytí udává, do jaké míry je společnost schopna pokrýt své nákladové úroky ze svého provozního výsledku hospodaření (EBIT). Vyšší hodnoty poukazují na větší finanční stabilitu společnosti.

Finanční páka udává, do jaké míry společnost využívá své cizí zdroje k hospodaření. S vyšší finanční pákou je možné dosáhnout většího zhodnocení vlastního kapitálu (ROE).

Doporučená literatura

Další díl: 9. Poměrové ukazatele kapitálového trhu

realizace MIDEO realizace MIDEO