Vnitřní hodnota (VH) je teoretická cena spekulativního aktiva, která v sobě zohledňuje veškeré relevantní informace o trhu. Svou vnitřní hodnotu má prakticky jakékoliv spekulativní aktivum. Přičemž její hodnota je vždy kladná. Pokud je vnitřní hodnota akcie větší než její aktuální tržní kurz, můžeme akcii označit za podhodnocenou a vyplatí se jí nakupovat. Je-li vnitřní hodnota akcie menší než její aktuální tržní kurz, akcie je nadhodnocená a vyplatí se jí prodávat.

Kurzy akcí se neustále odchylují od své vnitřní hodnoty, a tím pádem je možné na trzích vyhledávat podhodnocené a nadhodnocené akcie. A správnou volbou investiční strategie lze překonávat návratnost širšího trhu.

Přestože technická a psychologická analýza je založena na předpokladu, že lze nalézat podhodnocené a nadhodnocené akcie, již se nezaměřuje na to, do jaké míry jsou tyto akcie nadhodnocené či podhodnocené. Tím se zabývá pouze fundamentální analýza na základě stanovení vnitřní hodnoty akcie.

Existuje mnoho metod pro výpočet vnitřní hodnoty akcie. Jednotlivé metody se od sebe navzájem liší požadovaným výsledkem i složitostí výpočtu. Nejpoužívanější a nejrozsáhlejší metodou jsou dividendové diskontní a cash flow modely.

Vnitřní hodnota: Ocenění perpetuity

Model pro výpočet vnitřní hodnoty akcie s očekávanou konstantní dividendou má následující podobu:

VH0 = vnitřní hodnota akcie
D0 = dividenda v běžném roce
k = požadovaná výnosová míra

Tento model je vhodné použít tehdy, očekáváme-li do budoucna pravidelnou výplatu dividendy v konstantní výši. V praxi existuje jen velmi malý počet titulů, jejichž dividenda by se v čase vůbec neměnila, či jen nepatrně. Tudíž tento model lze aplikovat jen na pár vybraných akcií, jejichž ekonomický profil je velmi stabilní a dividendová politika se v čase téměř nemění.

Vnitřní hodnota: Model s různou výší dividendy

Jelikož se u naprosté většiny akcií výše dividendy v čase mění v závislosti na výkonnosti společnosti a ekonomickém cyklu, pro výpočet vnitřní hodnoty akcie je vhodné použít model, který počítá s různou výší dividendy v následujících letech.

D = dividenda v jednotlivých letech
k = požadovaná výnosová míra
PN = prodejní cena akcie na konci investičního horizontu
N = investiční horizont

Vnitřní hodnota: Model relativně rostoucích volných cash flow

Pro growth stocks lze použít model pro výpočet vnitřní hodnoty akcie s očekávanou rostoucí výší dividendy v následujících letech. Model pro výpočet vnitřní hodnoty akcie za pomocí volných cash flow a předpokládanou nekonečnou dobou držení má následující podobu:

FCF0 = volné cash flow společnosti na jednu kmenovou akcii v běžném roce
g = míra růstu volných cash flow v dalších letech
k = požadovaná výnosová míra (bezriziková úroková míra plus přirážka za riziko)

Vztah mezi požadovanou výnosovou mírou a vnitřní hodnotou akcie je záporný. Pokud požadovaná výnosová míra roste, snižuje se vnitřní hodnota akcie a naopak. Vtah mezi očekávanými volnými cash flow a jejich růstem a vnitřní hodnotou akcie je kladný. Čím jsou očekávané volné cash flow a jejich růst vyšší, tím je i vyšší vnitřní hodnota akcie.

Tento model je vhodné použít pouze tehdy, je-li požadovaná výnosová míra výrazně vyšší než míra růstu volných cash flow. Nelze ho použít v případě, kdy je požadovaná výnosová míra menší než míra růstu cash flow, nebo pokud společnost negeneruje kladné volné cash flow.

Z výše uvedených modelů je zřejmé, že se jedná o predikování budoucnosti. Skutečnou vnitřní hodnotu tedy nelze přesně vypočítat, můžeme ji pouze odhadovat.

Doporučená literatura

Další díl: 12. Celkové zhodnocení a stock picking

realizace MIDEO realizace MIDEO