Fundamentální analýza akcií

12. Celkové zhodnocení a stock picking

Jakmile investor projde všechny hlavní body fundamentální analýzy, může se přistoupit k celkovému zhodnocení. Až na základě celkového zhodnocení lze rozhodnout, zda je akcie podhodnocená či nadhodnocená a vyplatí se nám do ní investovat. Nejčastější metodou při celkovém zhodnocení je vážený průměr. Jednotlivým bodům fundamentální analýzy (makroekonomická analýza, odvětvová analýza a…

10. Vlastníci, management a zaměstnanci společnosti

Kromě posouzení finanční situace podniku a valuace akcií je součástí fundamentální analýzy rovněž ohodnocení vlastníků, managementu a zaměstnanců společnosti. Kvalitní management a zaměstnanci společnosti tvoří významnou součást potenciálu firemního růstu, a to bez ohledu na velikost podniku. Je zřejmé, že s rostoucí hodnotou společnosti, a tím pádem i počtu zaměstnanců, dochází…

9. Poměrové ukazatele kapitálového trhu

Specifickou kategorií poměrových ukazatelů jsou ukazatele kapitálového trhu. Na rozdíl od předchozích čtyř kategorií, jejichž cílem je posoudit finanční situaci podniku, cílem ukazatelů kapitálového trhu je posoudit cenu podniku. Poměrové ukazatele kapitálového trhu srovnávají cenu akcie s hospodářskými výsledky společnosti. Jedná se tedy o posouzení valuací. Mezi nejpoužívanější poměrové ukazatele kapitálového trhu…

8. Poměrové ukazatele

Analýza poměrových ukazatelů je jednou z nejdůležitějších součástí fundamentální analýzy. Poměrové ukazatele vyjadřují určitý stav či výkonnost jisté položky ve srovnání s ostatními položkami ve finančních výkazech. Pomocí poměrových ukazatelů můžeme na relativní bázi snadno srovnávat jednotlivé podniky či celá ekonomická odvětví a národní akciové trhy mezi sebou. Poměrové ukazatele třídíme do následujících…

7. Finanční výkazy

Základem finanční analýzy podniku je důkladné studium finančních výkazů společnosti. Abychom mohli sestavit ekonomický profil společnosti a základně posoudili finanční situaci podniku, je vhodné mít historii finančních výkazů alespoň 3-5 let nazpět. Akciová společnost sestavuje tyto 3 finanční výkazy: Výkaz zisků a ztrát (income statement) Rozvahu (balance sheet) Výkaz peněžních…

6. Ekonomický profil společnosti

Pro analýzu finanční situace podniku existuje celá řada nástrojů a přístupů. Nejprve je ovšem zapotřebí určit ekonomický profil společnosti, na základě kterého pak budeme posuzovat jednotlivé parametry a ukazatele finanční analýzy. Ekonomický profil tedy nijak nevypovídá o tom, zda je akcie společnosti nadhodnocená či podhodnocená, ale pouze nám udává, jakým způsobem bychom měli…

5. Odvětvová analýza akcií – výkonnost odvětví

Jaké odvětví má potenciál zhodnotit nad benchmark, a které naopak může zaostávat? To jest velká otázka, kterou se snaží den co den zodpovědět mnoho investorů i ekonomů z celého světa. Ovšem předvídat vývoj ekonomických odvětví vyžaduje kromě bystrého úsudku také trochu štěstí. Odvětví vznikají, přetransformovávají se a zanikají. Určit, která (pod)odvětví…

4. Odvětvová analýza akcií – typy odvětví

Každou akcii bychom mohli zařadit do určitého ekonomického odvětví, v rámci kterého působí. Situace v odvětví má na rozdíl od makroekonomického prostředí již poměrně zásadní význam na vývoj jednotlivých akciových společností. Odvětvovou analýzu využíváme pro lepší nadhled u konkrétního akciového titulu, ale uplatníme ji rovněž při investicích do určitých odvětví prostřednictvím ETF.…

3. Makroekonomická analýza akcií

Pro konkrétní akciovou společnost má makroekonomické prostředí zanedbatelný vliv. Avšak z hlediska sektorů a národního akciového trhu má poměrně velký význam. Na jeho základě se investoři rozhodují, do jakého regionu alokují svůj kapitál. Makroekonomická analýza nám tedy nejlépe poslouží pro obchodování s ETF a deriváty na akciové indexy. Mezi nejvýznamnější makroekonomické veličiny, které mají…

2. Klasifikace akcií

Akcie je cenný papír, který vyjadřuje majetkový podíl vlastníka (akcionáře) na společnosti. S akciemi jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnosti. S akciemi se obchoduje na organizovaných trzích, přesněji řečeno na burzách cenných papírů. Akciové společnosti prostřednictvím úpisů akcií poptávají na burzách…

1. Principy fundamentální analýzy akcií

Fundamentální analýza je jednou ze tří disciplín (vedle technické a psychologické analýzy), která se zabývá pohyby tržních kurzů na burze. Pomocí určení vnitřní hodnoty akcie je fundamentální analýza zároveň jediným přístupem, s kterým je možné stanovit, do jaké míry je určitý titul nadhodnocený či podhodnocený. Fundamentální analýzu má smysl využívat pro poziční obchodování a…

realizace MIDEO realizace MIDEO