Burzovní slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A/D line

Indikátor technické analýzy, který je založen na srovnávání počtu stoupajících a klesajících akcií na burze (NYSE). Křivka A/D line je součtem čistého počtu stoupajících akcií (počet stoupajících akcií – počet klesajících akcií) s předchozím údajem čistého počtu stoupajících akcií. Indikátor A/D line je tedy kumulací čistého počtu stoupajících akcií.

ADR (American Depositary Receipt)

Americká depozitní poukázka (certifikát). Cenný papír, který představuje nepřímý obchodní podíl na kmenových akciích emitenta. ADR představují zprostředkované vlastnictví (zahraničních) akcií a usnadňují tím investice do zahraničních titulů, které by jinak byly pro domácího investora technicky i nákladově obtížně obchodovatelné. Na rozdíl od GDR jsou ADR určeny pro americké investory – obchoduje se s nimi na amerických akciových trzích v amerických dolarech.

AGM (Annual General Meeting)

Výroční valná hromada. Zasedání členů a předsedy představenstva akciové společnosti. Diskutovány jsou otázky ohledně uplynulého a budoucího vývoje společnosti. Pořádá se jednou ročně.

Agregace

Slučování ekonomických údajů na makroekonomickou úroveň.

Agregátní poptávka

Je celkové množství (národního) produktu, které bude při určité úrovni cen poptáváno.

Agregátní nabídka

Je celkové množství (národního) produktu, které bude při určité úrovni cen nabízeno.

Akcie

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Akcionář

Držitel akcií, společník akciové společnosti.

Akciová společnost (a.s.)

Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.

Akciový derivát

Finanční instrument, který je složen z alespoň jednoho podkladového akciového nástroje, a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu. Může být v podobě akciového forwardu, futures, swapu či opce.

Akciový dluhopis

Dluhopis, s nímž má v době splatnosti emitent právo volby mezi výplatou nominálního vkladu nebo předem určeného množství akcií.

Akciový index

Ukazatel, který sleduje výkonnost určitého koše akcií. Je tvořen jednotlivými akciemi, z nichž každá má v indexu určité zastoupení. Akciové indexy mohou být buďto cenově vážené (například DJIA), kde akcie s vyšší tržní cenou mají v indexu větší váhu, anebo se zohledněním tržní kapitalizace, což je nejobvyklejší forma. Potom společnosti s vyšší tržní kapitalizací mají v indexu větší váhu.

Akontace

Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou klient hradí předem v hotovosti.

Aktiva

Forma majetku, soubor hospodářských prostředků vyjádřený v penězích (věci movité a nemovité, pohledávky, finanční prostředky…).

Aktivistický investor

Investor, který drží v akciové společnosti minoritní podíl a snaží využít veřejného tlaku na management společnosti, aby podnikl jím navrhované kroky ke zvýšení ceny akcií na burze.

Akvizice

Převzetí podniku nebo jeho části jiným podnikem.

AMEX (American Stock Exchange)

Americká burza cenných papírů. Je jednou ze tří největších burz cenných papírů v USA – vedle NYSE a NASDAQ.

Amortizace

Umořování dluhu periodickými splátkami.

Anuita

Pravidelná roční splátka.

AOS (automatizovaný obchodní systém)

Zařízení, která umožňují uzavírání a vypořádání obchodů pomocí elektronického zpracování dat.

Arbitráž

Využití kurzových rozdílů u stejného typu aktiva (nejčastěji se jedná o CP), obchodovaném na rozdílných trzích. Arbitrážní obchody jsou specifické svojí vysokou úspěšností na zisk. Ten je ale většinou jen velmi malý.

Ask

Cena nabídky. Nejlepší kotace burzy či market makera, za kterou je možné okamžitě nakoupit.

ATM (At The Money) opce

Opce, jejíž realizační cena je velmi blízko aktuálnímu kurzu podkladového aktiva či s ním splývá.

Aukční režim

V době vymezené pro aukční režim dochází k příjmu objednávek na nákup a na prodej a po tuto dobu nejsou zveřejňovány žádné průběžné informace. K určitému okamžiku je stanovena aukční cena a míra alokace počtu kusů ve vložené objednávce.  Pro stanovení aukční ceny je hlavním kritériem dosažení největšího zobchodovaného množství cenných papírů.

Aussie

V burzovní hantýrce označení pro měnový pár AUD/USD.

Backtesting

Aplikace vybraného obchodního systému na historických datech, za účelem zjištění úspěšnosti této strategie v minulosti.

Backwardation

Situace na trhu, kdy jsou ceny u vzdálenějších měsíců expirace určitého futures kontraktu nižší proti cenám s bližšími měsíci expirace. Spotová cena je vyšší než cena na termínovém (futures) trhu. Opakem je contango.

Bankrot

Neschopnost subjektu splácet své závazky.

Bar

Sloupcový graf, kde jedna úsečka na cenovém grafu obsahuje celkem čtyři údaje – otevírací cenu (open), maximum (high), minimum (low) a zavírací cenu (close).

BCPP

Burza Cenných Papírů Praha.

Bears

Medvědi. Obchodníci, kteří na trhu zadávají prodejní pokyny. Prodej může být realizován jako uzavření dlouhé pozice či otevření krátké pozice při spekulaci na pokles ceny aktiva.

Bear market

Medvědí trh. Období klesajícího trhu.

Benchmark

Určitý parametr nebo index, který slouží jako srovnávací měřítko pro posouzení výkonnosti trhů, obchodních portfolií či různých ekonomických ukazatelů.

Beta

Je měřítkem relativní volatility konkrétní akcie ve srovnání s akciovým indexem. Je-li absolutní hodnota bety větší než 1, značí to větší kolísavost ceny akcie ve srovnání s akciovým indexem. Je-li absolutní hodnota bety menší než 1, značí to menší kolísavost ceny akcie ve srovnání s akciovým indexem. Kladné hodnoty bety jsou znakem kladné korelace akcie s akciovým indexem, zatímco záporné hodnoty bety jsou znakem záporné korelace akcie s akciovým indexem.

Bid

Cena poptávky. Nejlepší kotace burzy či market makera, za kterou je možné okamžitě prodat.

Bid-ask spread

Rozdíl mezi kotacemi nejlepší nabídky (ask) a nejlepší poptávky (bid). Výše spreadu (rozpětí) se odvíjí od likvidity trhu. Čím užší bid-ask spread, tím jsou s obchodováním spojeny nižší transakční náklady a naopak.

Bilanční suma

Součet všech aktiv, součet všech pasiv.

Bitcoin

Neoficiální digitální měna, která byla v roce 2009 založena Satoshi Nakamoto. Bitcoin umožňuje pseudonymní držení a převod měny. Bitcoiny mohou být uloženy v osobním počítači ve formě souboru s peněženkou nebo uchovávány pomocí služby třetí strany.

Black box

Neboli černá schránka je počítačem naprogramovaný obchodní systém, který automaticky generuje vstupní a výstupní pokyny na základě určitého algoritmu, který však běžnému uživateli bývá skryt. Nastavení parametrů obchodního systému znají pouze jeho tvůrci.

Blokový obchod

Je obchod uzavřený mezi členy burzy. Blokový obchod je uzavřen v okamžiku dohody na těchto podstatných náležitostech obchodu:

  • název investičního cenného papíru
  • počet kusů cenných papírů
  • cena za jeden cenný papír nebo objem obchodu

Blue chips

Nejprestižnější akcie známých a velkých společností na burze.

BOC (Bank Of Canada)

Kanadská centrální banka.

Bod

Měřítko akciových indexů nebo futures kontraktů, které se rovná 1. Každý futures kontrakt má rozdílnou hodnotu jednoho bodu v závislosti na velikosti kontraktu. Například futures na zlato má velikost 100 trojských uncí. Potom hodnota jednoho bodu tohoto futures kontraktu bude mít 100 USD. Vzroste-li cena zlata z 1200 USD na 1201 USD za trojskou unci, pro obchodníka v dlouhé pozici to bude představovat nerealizovaný hrubý zisk ve výši 100 USD.

BOE (Bank Of England)

Centrální banka Velké Británie.

BOJ (Bank Of Japan)

Japonská centrální banka.

Bollinger bands

Jedná se o indikátor technické analýzy. Vyznačuje se obchodními pásmy nad a pod klouzavým průměrem, které se využívají pro identifikaci přeprodaných a překoupených úrovní. Pásma oscilují kolem klouzavého průměru v závislosti na historické volatilitě trhu.

Bondy

Dluhopisy, cenné papíry s pevnou úrokovou mírou.

Bracket

Závorka nebo též OCO. Obchodní příkaz skládající se ze dvou obchodních pokynů, přičemž realizace jednoho automaticky ruší pokyn druhý.

Breakeven (B/E)

Bod zvratu. Mezi obchodníky se tento pojem využívá pro vyjádření ceny, při které by obchodník uzavřením pozice měl nulový zisk.

Breakout

Průlom – situace, kdy trh prolomí určitou technickou hranici.

Broker

Makléř nebo makléřská společnost, která zprostředkovává obchody na kapitálových a finančních trzích. Za toto zprostředkování si účtuje provize.

Bulls

Býci. Obchodníci, kteří na trhu zadávají nákupní pokyny. Nákup může být realizován jako otevření dlouhé pozice při spekulaci na vzestup ceny aktiva či uzavření krátké pozice.

Bull market

Býčí trh. Období stoupajících cen aktiv.

Burzovní krach

Jev, při kterém dochází k panickým výprodejům veřejně obchodovatelných spekulativních aktiv v rámci jednoho konkrétního či více navzájem propojených organizovaných trhů.

Butterfly

Neutrální opční strategie, která se skládá z vypsané put a call opce na stejném strike a současném nákupu put opce na nižším strike a nákupu call opce na vyšším strike pro omezení ztráty.

Buy

Nákupní pokyn.

Buy and hold

Neboli kup a drž, je investiční strategie, při které jsou nakoupené akcie drženy i několik desítek let či celoživotně. Veškeré příjmy v podobě dividend jsou dále reinvestovány.

Býčí trh

Období rostoucích kurzů na burze.

Býk, býci

Obchodníci, kteří na trhu zadávají nákupní pokyny. Nákup může být realizován jako otevření dlouhé pozice při spekulaci na vzestup ceny aktiva či jako uzavření krátké pozice.

Cable

V burzovní hantýrce označení pro měnový pár GBP/USD.

Call opce (Call option)

Kontrakt mezi dvěma subjekty, který dává kupujícímu právo v určitém časovém okamžiku nakoupit stanovený objem podkladového aktiva za předem sjednanou cenu. Prodávající opce má povinnost dodat kupujícímu opce podkladové aktivum v případě, že kupující opci uplatní.

Candle

Svíčkový graf, kde jedna svíce na cenovém grafu obsahuje celkem čtyři údaje – otevírací cenu (open), maximum (high), minimum (low) a zavírací cenu (close).

CAPE

Cyclical Adjusted Price to Earnings ratio. Specifický poměrový ukazatel kapitálového trhu, který porovnává aktuální tržní kurz akcií (indexu S&P 500) s desetiletým průměrem zisků očištěných o inflaci.

CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Model oceňování kapitálových aktiv. Definuje vztah mezi očekávaným výnosem a systematickým rizikem finančního instrumentu nebo portfolia.

Carrying charges

Náklady na přenos komodity. Kromě nákladů na skladování fyzické komodity se do nákladů na přenos komodity počítají i úroky.

Carry trade

Spekulativní obchodní transakce založené na investicích do cizoměnových aktiv s vysokým výnosem, které jsou financovány z aktiv s nízkým výnosem. Příkladem může být emitace dluhopisů ve vyspělých zemích, kde jsou výnosy na nízké úrovni a následné vložení volných peněžních prostředků do dluhopisů rozvíjejících se zemí, kde jsou výnosy kvůli přirážce za riziko vysoké. Pro zvýšený efekt se u carry trade často využívá velká finanční páka.

Cash flow

Finanční výkaz společnosti sledující peněžní toky ve třech hlavních položkách – provozní, investiční a finanční cash flow.

CBOT (Chicago Board of Trade)

Chicagská derivátová burza. Byla založena v roce 1848 a je nejstarší burzou pro obchodování s futures a opcemi na světě. V roce 2007 se spojila s burzou CME do jedné skupiny – CME Group, do které spadají rovněž burzy NYMEX a COMEX.

CCI (Commodity channel index)

Indikátor technické analýzy. Je založen na momentu (hybnosti) ceny.

CCS (Cross Currency Swap)

Derivát složený alespoň ze dvou podkladových úrokových nástrojů, z čehož jeden je s fixním výnosem a druhý s variabilním výnosem. Nominály jsou alespoň ve dvou cizích měnách. Tento typ finančního derivátu se obvykle využívá k zajištění portfolia, jež obsahuje zahraniční dluhopisy.

Cenný papír

Listina, nebo její nahrazující zápis (v elektronické podobě), která je za cenný papír prohlášena zákonem o cenných papírech nebo jiným zákonem. S držením cenného papíru jsou spojena určitá práva (například podíl na výnosu nebo hlasovací práva v řízení společnosti).

CFD (Contract For Difference)

Je kontrakt definovaný jako souhlas k výměně rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou finančního instrumentu obchodovaného podkladového aktiva. CFD je OTC derivát, jehož likviditu zajišťuje market maker.

CFTC (U. S. Commodity Futures Trading Commission)

Americká komise pro obchodování s komoditními futures. Regulatorní a dohlížející orgán pro obchodování s futures a opcemi v USA.

Chart

Cenový graf.

Clearing house (clearingový dům)

Finanční centrum, kde se vypořádávají obchody s cennými papíry a deriváty.

CME (Chicago Mercantile Exchange)

Chicagská obchodní burza založená v roce 1898. Původně se zde obchodovalo se zemědělskými komoditami. V roce 2007 se spojila s burzou CME do jedné skupiny – CME Group, do které spadají rovněž burzy, NYMEX a COMEX.

CML (Capital Market Line)

Přímka kapitálového trhu. Přímka graficky znázorňuje rovnovážný vztah mezi očekávanou výnosovou měrou a celkovým rizikem efektivního portfolia. Na ose x je znázorněno riziko v podobě směrodatné odchylky, zatímco na ose y je znázorněn výnos.

Collar

Opční strategie, která se skládá z nákupu podkladového aktiva a současného výpisu call opce na vyšším strike a nákupu put opce na nižším strike. Z pohledu risk grafu se jedná o obdobnou strategii jako bull spread.

Combo

Opční strategie, která se skládá z vypsané call opce a současném nákupu put opce na nižším strike. Výrazem „combo“ se v opčním obchodování též rozumí jakákoliv kombinace opcí (opční strategie).

Contango

Situace na trhu, kdy ceny u vzdálenějších měsíců expirace futures kontraktu jsou vyšší než ceny u bližších měsíců expirace. Spotová cena je nižší než cena na termínovém trhu. Opakem je backwardation.

COT (Commitment of Traders reports)

Indikátor technické analýzy na futures trzích, který podrobně zobrazuje rozložení Open Interest, tedy všech dlouhých a krátkých pozic na trhu dle jednotlivých subjektů (účastníků) trhu. COT report vyhotovuje americká Komise pro obchodování s komoditními futures (U.S. Commodity Futures Trading Commission; CFTC), a to na týdenní bázi.

Cover

Pokrytí otevřené pozice – prodej v případě dlouhé pozice a nákup v případě krátké pozice.

Covered Call

Konzervativní opční strategie založená na nákupu aktiva a současného výpisu call opce na podkladové aktivum.

CPI

Index spotřebitelských cen. Makroekonomický ukazatel sledující úroveň cenové hladiny.

Crack spread

Spread mezi primární komoditou (například ropa) a jejím produktem (například topná nafta).

Cubes

V burzovní hantýrce označení pro instrument PowerShares QQQ Trust ETF (QQQ). Fond kopíruje index NASDAQ 100. Je jedním z nejlikvidnějších ETF na amerických akciových trzích.

Černé pondělí

Černým pondělím na Wall Street je označován den, kdy nastal jeden z největších burzovních krachů v dějinách USA. Černé pondělí připadá na 19. říjen 1987, během něhož se index DJIA propadnul o kritických 22,6 %, což je dodnes historicky největší jednodenní propad tohoto akciového indexu.

DAX

Hlavní německý akciový index, jež obsahuje celkem 30 akciových blue chips obchodovaných na frankfurtské burze cenných papírů.

Day order

Obchodní příkaz s časovým omezením platnosti na jeden obchodní den, ve kterém byl příkaz zadán.

Daytrade

Intradenní obchod.  Jedná se o krátkodobý (obvykle spekulativní) obchod, jehož pozice byla otevřena a uzavřena v rámci jednoho obchodního dne.

Daytrader

Denní obchodník – obchodník, který pravidelně obchoduje stylem denního obchodování. To znamená, že uzavírá své obchodní pozice ve stejný den, kdy byly otevřeny. Denní obchodník nedrží žádné otevřené pozice přes noc.

Deep-in-the-money

Call opce, jejíž realizační cena leží hluboko pod aktuálním kurzem podkladového aktiva, či put opce, jejíž realizační cena leží vysoko nad aktuálním kurzem podkladového aktiva.

Delisting

Stažení kotace akcií z burzy.

Delta

Řecké písmeno, které je v opční terminologii vyjádřením citlivosti ceny opce vzhledem k ceně podkladového aktiva. Delta udává, o kolik se změní cena opce, vzroste-li cena podkladového aktiva o 1 USD.

Denní rozpětí (daily range)

Rozdíl mezi high a low cenami na trhu během jednoho obchodního dne.

Depozitář

Subjekt kapitálového trhu, který institucionálním obchodníkům poskytuje depozitní, transakční a platební služby. V depozitáři mají investiční společnosti a investiční fondy uloženy peněžní prostředky a cenné papíry.

Depozitní certifikát

Dluhopis vydaný bankou s dobou splatnosti do 1 roku.

Depth of market (hloubka trhu)

Hloubka trhu zobrazuje rozložení nákupních a prodejních pokynů na trhu. Zobrazením hloubky trhu můžeme vidět tok a velikost objednávek, jež vytváří nejlepší kotace nabídky (ask) a poptávky (bid).

Deriváty

Penězi ocenitelná práva a závazky, jejichž hodnota se vztahuje k cenným papírům nebo je odvozena z cenných papírů, komodit, cizích měn, úrokových měr, kursových indexů a jiných majetkových hodnot.

Devalvace

Znehodnocení měny. Pokles nominálního měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám.

Devizy

Hotovost v cizích měnách v elektronické podobě.

Diamonds

V burzovní hantýrce označení pro instrument SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) obchodovaném na NYSE Arca. Fond kopíruje známý index Dow Jones (30). DIA, emitovaný správcovskou společností State Street, patří mezi nejlikvidnější ETF obchodované na amerických akciových trzích.

Diskontní úroková sazba

Úroková míra, za kterou si komerční banky mohou přes noc uložit své volné peněžní prostředky na účet u centrální banky. Představuje spodní hranici úrokových sazeb na mezibankovním trhu.

Diskontování

Přepočítávání budoucí hodnoty na současnou hodnotu. Zohledňování faktoru času do peněžní hodnoty.

Divergence

Rozbíhavost mezi cenovým grafem a indikátorem technické analýzy. Divergence mohou být buďto býčího, nebo medvědího charakteru. Býčí divergence se vyznačuje rostoucí tendencí indikátoru technické analýzy při klesajících kurzech. Medvědí divergence se vyznačuje klesající tendencí indikátoru technické analýzy při stoupajících kurzech.

Diverzifikace

Strategie risk managementu sloužící k redukci jedinečného (nesystematického) rizika a optimalizaci výnosu sestavovaného portfolia založená na rozložení prostředků do rozdílných typů finančních instrumentů, jež mezi sebou nemají silnou kladnou ani zápornou korelaci.

Dividenda

Podíl na zisku akciové společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře.

DJIA (Dow Jones Industrial Average)

Nejznámější a nejstarší americký akciový index. Původně byl sestaven z 12 akcií velkých průmyslových podniků. Jeho hodnota se počítala prostým aritmetickým průměrem aktuálních tržních cen těchto akcií. V současné době index DJIA obsahuje celkem 30 akcií významných amerických společností, které se obchodují na NYSE a NASDAQ.

Dlouhá pozice (long position)

Spekulace na růst ceny aktiva. Do dlouhé (long) pozice obchodník vstupuje v momentě, kdy nakoupí daný instrument. Obchodník v dlouhé pozici spekuluje na růst ceny. Dlouhá pozice se uzavírá prodejem tohoto instrumentu.

Dluhopis

Cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit.

DMI

Indikátor technické analýzy, jehož sestavitelem je J. Welles Wilder. Indikátor, slouží na identifikaci probíhajících trendů na trhu.

Double bottom

Dvojité dno. Formace na cenovém grafu, kdy cena podruhé klesla k přibližně stejné cenové úrovni a poté se od ní odrazila ve směru vzhůru, což může signalizovat oslabení nebo konec klesajícího trendu.

Double top

Dvojitý vrchol. Formace na cenovém grafu, která je opačného charakteru než dvojité dno, kdy cena podruhé stoupla k přibližně stejné cenové úrovni a poté se od ní odrazila ve směru dolů. Tato formace na cenovém grafu naznačuje oslabení, nebo konec růstového trendu.

Duální listing

V rámci duálního listingu jsou akcie kotovány na dvou burzovních trzích, čehož primárním trhem je zpravidla domácí trh a vedlejším trhem je trh zahraniční. Duální listing však může být zaveden i v rámci domácího regionu. Například některé akcie jsou v USA kotovány na NYSE i NASDAQ zároveň. Duální listing je zaveden také v České republice, kde jsou některé akcie kotovány na BCPP a současně také na RMS.

EAT (earnings after taxes)

Zisk po zdanění – čistý zisk.

EBIT (earnings before interest and taxes)

Zisk před odečtením úroků a daní.

EBITD (earnings before interest, taxes and depreciation)

Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů.

EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)

Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace.

EBT (earnings before taxes)

Zisk před zdaněním.

ECB (European Central Bank)

Evropská centrální banka.

ECN (Electronic Communication Network)

Elektronická síť propojující skupinu obchodníků s cennými papíry, market makerů a velkých institucionálních obchodníků, kteří mezi sebou navzájem obchodují.

Elder ray

Indikátor technické analýzy vyvinutý burzovním spekulantem Alexanderem Elderem.

Elliottovy vlny (Elliott’s wave)

Teorie vynalezená akciovým obchodníkem R. N. Elliottem ve 30. letech 20. století. Elliottova teorie říká, že trh vzrůstá v impulsní vlně, která může být rozdělena do pěti pod-vln (1‑2‑3‑4‑5). Na trhu pak nastává korekce opravnou vlnou, která může být rozdělena do tří pod‑vln (a‑b‑c).

EMA (Exponential Moving Average)

Exponenciální klouzavý průměr. Typ průměru, který se využívá pro měření průměrných cen za určité časové období na cenovém grafu. Jeden z nejpoužívanějších a nejoblíbenějších indikátorů technické analýzy pro identifikaci trendů.

EMH (Efficient Market Hypothesis)

Hypotéza či teorie efektivních trhů. Teorie efektivních trhů vychází z toho, že pohyby kurzů na akciových trzích jsou náhodné, trh tvoří tzv. náhodnou procházku (random walk) a jakékoliv analýzy ve snaze překonat návratnost širšího trhu selhávají. Cena akcie by pak v každém okamžiku měla odpovídat její vnitřní hodnotě, tedy její teoretické ceně.

Emise

Vydání cenného papíru, bankovky nebo jiné listiny. Uvedení cenných papírů na trh formou primárního či sekundárního úpisu.

Emisní ážio

Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, je-li emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcií.

Emisní disážio

Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou cenného papíru, je-li emisní kurz nižší než jmenovitá hodnota cenného papíru.

Emisní kurs

Cena nově vydaných cenných papírů.

Emitent

Společnost, která vydává cenné papíry za účelem jejich prodeje a následného získání finančních zdrojů pro svůj další rozvoj.

EPS (Earning per share)

Čistý zisk na jednu kmenovou akcii. Vypočte se jako podíl součtu čtyř po sobě jdoucích kvartálních zisků společnosti a celkového počtu emitovaných kmenových akcií po započtení vlivu konvertibilních dluhopisů a opčních programů.

Equity křivka (equity curve)

Křivka znázorňující tržní hodnotu příslušného obchodního portfolia v čase.

ETF (Exchange Traded Fund)

Cenný papír stvrzující vlastnický podíl ve fondu. S ETF se obchoduje na burze, přičemž systém obchodování je po technické stránce obdobný jako u akcií.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)

Tržní úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na evropském mezibankovním trhu.

EVA (Economic Value Added)

Ekonomická přidaná hodnota. Je rozdílem mezi čistým provozním ziskem podniku (provozní zisk po zdanění) a náklady na kapitál.

Evaluace

Určení hodnoty, odhad, ocenění.

Exekuce

Rozhodnutí, výkon, pokyn.

Expirace

Vypršení platnosti kontraktu. Den, kdy dochází k vypořádání závazků a pohledávek vyplývajících ze sjednaných derivátových obchodů na konci předem stanoveného období.

Expozice

Míra vystavení se určitému typu tržního rizika.

Fat finger

V burzovní hantýrce označení pro situaci selhání lidského faktoru, kdy se nějaký významný obchodník, který disponuje značně velkým kapitálem, zmýlí a prodá naráz obrovské množství cenných papírů či jiných aktiv, a to v podstatně větším objemu, než původně zamýšlel.

FED

Federal Reserve System. Americká centrální banka.

FED funds rate (Federal funds rate)

Hlavní úroková sazba americké centrální banky. Za tuto sazbu si mohou komerční banky mezi sebou navzájem půjčovat finanční prostředky k doplnění chybějící likvidity přes noc.

Fee

Komise či poplatek, náležející brokerské společnosti za zprostředkování obchodů na finančních trzích. Investiční společnosti si za správu aktiv účtují tzv. správcovský poplatek (management fee).

Fibonacci retracement

Modifikované úrovně supportu a rezistence, které se konstruují na základě předchozího cenového pohybu. Hlavní technické úrovně se nacházejí na 38 %, 50 % a 62 % z hodnoty předchozího cenového pohybu.

FIBOR (Frankfurt Interbank Offered Rate)

Úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na frankfurtském mezibankovním trhu.

Fill or kill

Typ pokynu, který funguje na podobném principu jako Immediate or cancel, ovšem částečné uspokojení pokynu zde není možné. Pokud po odeslání pokynu na trh nedojde k realizaci celkového požadovaného množství, pokyn bude automaticky zrušen.

Finanční páka

V podnikové ekonomice finanční páka udává poměr hodnoty celkových aktiv (bilanční sumy) a vlastního kapitálu. Na finančních trzích finanční páka udává násobek objemu aktiv, kterým lze disponovat vzhledem k objemu vlastních prostředků (tržní hodnotě portfolia). Například finanční páka 4:1 udává, že s objemem vlastních prostředků je možné nakoupit až čtyřnásobné množství určitého typu finančního instrumentu (aktiva). Výše finanční páky se u každého finančního instrumentu a brokerské společnosti zajišťující jeho nákup a prodej může lišit.

Flash Crash

Náhlý a rychlý cenový propad širokého spektra spekulativních aktiv (akcií), který zpravidla nemá fundamentální opodstatnění. Krach trvá řádově několik málo minut a během krátké chvíle následně dochází k obratu a navrácení kurzů k původním úrovním.

Floor

Úroková opce, která kupujícího zajišťuje před poklesem referenční úrokové sazby pod určitou spodní hranici.

FOMC (Federal Open Market Committee)

Výbor FEDu, který se skládá celkem z dvanácti členů představitelů regionálních bank. Výbor FEDu pořádá celkem 8 pravidelných zasedání, během nichž posuzuje ekonomickou situaci USA (zejména trh práce a míru inflace), na základě čehož rozhoduje o svém dalším směřování měnové politiky.

Fond

Instituce bez právní formy, která od investorů shromažďuje majetek, jež ekonomicky náleží podílníkům dle poměrné částky.

Fond kvalifikovaných investorů (Qualified investor fund)

Též hedgeový fond. Typ fondu, jenž není určen pro veřejnost. Jsou speciálním typem fondů, které na rozdíl od podílových fondů podléhají nízké regulaci a vyznačují se velmi agresivními a riskantními investičními strategiemi, které mohou, ale nemusejí přinést vysoké zisky.

FOREX

Foreign Exchange – mezinárodní devizový trh. Zahrnuje jak spotový, tak termínový (derivátový) trh, kde se v průměru zobchoduje ekvivalent několika bilionů USD denně. Forex je decentralizovaným mimoburzovním trhem a obchodování tak probíhá prostřednictvím propojených elektronických sítí market makerů, dealerů, velkých bank a velkých institucionálních obchodníků, jenž obchodují s cizími měnami na svůj vlastní účet či zprostředkovávají obchody svým klientům.

Forward

Finanční OTC derivát. Nestandardizovaný kontrakt, kde se kupující zavazuje koupit předem sjednané množství podkladového aktiva k určitému dni za stanovenou cenu a závazek prodávajícího prodat sjednané množství podkladového aktiva za stejných podmínek. Vypořádání forwardů je obvykle čisté – mezi subjekty proběhne pouze výměna hotovosti bez nutnosti fyzické dodávky podkladového aktiva.

Forwardová cena

Tržní cena aktiva na termínovém (derivátovém) trhu, jež je odvozena od spotové ceny.

Forward P/E

Ukazatel poměřující tržní cenu akcie k čistému zisku společnosti připadající na jednu akcii v příštích čtyřech kvartálech.

FRA (Forward Rate Agreement)

Úrokový derivát (forward). Dohoda o budoucí úrokové sazbě. Vypořádání FRA probíhá čistou formou (hotovostně) a rovná se rozdílu mezi aktuální referenční úrokovou sazbou a sjednanou úrokovou sazbou vynásobeném nominální hodnotou kontraktu.

Franchising

Způsob podnikání, kdy franchisor poskytuje franchisantovi podrobně popsaný obchodní model spočívající obvykle v licenci k ochranným známkám, patentům, užitným a průmyslovým vzorům a know-how (jednotném marketingovém vystupování, jednotných výrobních postupech, chování zaměstnanců, apod.).

Free cash flow (FCF)

Volné peněžní toky. Jedná se o hotovost, která z dosažených hospodářských výsledků teoreticky náleží akcionářům společnosti a může být vyplacena v podobě dividend. Volné cash flow = provozní cash flow + investiční cash flow.

FTSE 100

Hlavní akciový index Velké Británie. V indexu jsou zahrnuty akcie s největší tržní kapitalizací obchodované na londýnské burze cenných papírů (London Stock Exchange).

Fundament

Jedná se o takové faktory, které tvoří racionální základ pro tvorbu ceny spekulativních aktiv na trhu, a to především z pohledu dlouhého období.

Fundamentální analýza

Je jednou ze tří disciplín (vedle technické a psychologické analýzy), která se zabývá pohyby tržních kurzů na burze.

Fundamentální hodnota

Též vnitřní hodnota. Teoretická cena spekulativního aktiva, která v sobě zohledňuje veškeré relevantní informace o trhu.

Futures

Standardizovaný burzovní kontrakt, kde se kupující zavazuje, že k určitému datu koupí určité množství burzou standardizované komodity, a kde se prodávající se zavazuje, že k určitému datu prodá určité množství burzou standardizované komodity, a to za předem sjednanou cenu. Na rozdíl od forwardů vypořádání futures probíhá průběžně každý obchodní den. Fyzická dodávka je možná pouze u určitých tříd aktiv a typů komodit.

Fúze

Sloučení dvou a více podniků v jeden.

FX spot

Spotový trh s cizími měnami. Na spotovém trhu s cizími měnami se obchoduje s měnovými páry, z čehož jedna měna je vždy nakupována a druhá prodávána (vypůjčována). Na konci každého obchodního dne dochází u otevřené pozice k výměně úroků mezi oběma měnami dle aktuálních sazeb na mezibankovním trhu.

Game changer

V makroekonomické analýze se výrazem „game changer“ rozumí událost, která zapříčiní rozsáhlou změnu ve fundamentu či v sentimentu na finančních trzích – též trigger (spouštěč).

Gamma

Řecké písmeno, které je v opční terminologii vyjádřením toho, o kolik se změní delta opce, pokud cena podkladového aktiva vzroste o 1 USD.

Gap

Mezera. Situace na cenovém grafu, kdy se otevírací cena nachází s velkým odstupem od zavírací ceny na předchozí úsečce. Tento jev je typický pro trhy s vysokou volatilitou či s extrémně nízkými objemy obchodů. Rovněž je typický pro duální listing zahraničních akcií. Vyskytuje se častěji na trzích, kde jsou pro každý obchodní den vymezené obchodní hodiny (akcie, ETF, opce).

GDP (Gross Domestic Product)

Hrubý domácí produkt. Soubor všech statků a služeb v peněžním vyjádření vytvořených na daném území za určité časové období.

GDR (Global Depositary Receipt)

Globální depozitní poukázka (certifikát). Cenný papír, který představuje nepřímý obchodní podíl na kmenových akciích emitenta. GDR představují zprostředkované vlastnictví (zahraničních) akcií a usnadňují tím investice do zahraničních titulů, které by jinak byly pro domácího investora technicky i nákladově obtížně obchodovatelné.

Gilts

Státní dluhopisy emitované Velkou Británií.

Gold bars

Zlaté tyče s vysokým obsahem čistého zlata, s kterými se obchoduje a jsou drženy jako zlaté rezervy centrálními bankami.

GTC (Good Till Canceled)

Typ časového pokynu. Pokyn s časovým omezením „good till canceled“ bude na trhu aktivní do té doby, dokud nedojde k jeho plnění, nebo nebude zrušen.

GTD (Good Till Date)

Typ časového pokynu. Pokyn s časovým omezením „good till date“ bude na trhu aktivní až do data, které je stanoveno, pokud do té doby nedojde k jeho plnění.

Hammer

Formace svíčkového grafu, kdy rozpětí svíčky je výrazně větší než její tělo. Tělo přitom leží buďto těsně u high (hammer), nebo u low (inverted hammer).

Head and shoulders

Hlava a ramena. Formace na cenovém grafu, která signalizuje oslabení probíhajícího trendu a zvýšenou pravděpodobnost jeho otočení.

Hedgeing

Hedgeing neboli zajištění je opatření vůči tržním rizikům. Provádí se prostřednictvím finančních a komoditních derivátů. Hedgeing se provádí otevřením kompenzační pozice u obdobného typu podkladového aktiva. Pokud má obchodník otevřenou dlouhou pozici na podkladovém aktivu, zajistí se pomocí derivátů otevřením krátké pozice. Má-li obchodník otevřenou krátkou pozici na podkladovém aktivu, zajistí se pomocí derivátů otevřením dlouhé pozice.

Hedgeové fondy

Fondy soukromého typu řízené osobami, které se profesionálně věnují aktivnímu investování svých i klientských finančních prostředků. Hedgeové fondy jsou speciálním typem fondů, které na rozdíl od podílových fondů podléhají nízké regulaci a vyznačují se velmi agresivními a riskantními investičními strategiemi, které mohou, ale nemusejí přinést vysoké zisky.

High yield bond

Dluhopis s nadprůměrným výnosem do splatnosti. Tyto dluhopisy nabízejí větší výnosy než obdobné dluhopisy se stejnou dobou splatnosti, ovšem je s nimi spojeno vyšší riziko.

Hold

Držení otevřené pozice na trhu.

Holding

Uskupení obchodních společností, v němž jedna z nich (mateřská společnost) kapitálově ovládá několik jiných společností (dceřiné společnosti).

Holubice

Člen centrální banky, který prosazuje uvolnění měnové politiky (snížení úrokových sazeb regulovaných centrální bankou).

Hra na většího hlupáka (Greater fool game)

Spekulace na finančních trzích, kde velká část účastníků trhu si je v rámci spekulativní bubliny vědoma naprosto neopodstatněných a přemrštěných cen na trhu, ale přesto dále nakupují, protože spekulují na to, že se vedle nich najde ještě větší „hlupák“, který od nich předražené aktivum odkoupí za ještě vyšší cenu.

Hyperinflace

Extrémní růst cenové hladiny – velmi vysoká míra inflace.

HZL (hypoteční zástavní list)

Druh dluhopisu, jehož jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek.

IBAN (Internacional Bank Account Number)

Mezinárodně standardizovaná forma čísla bankovního účtu, která umožňuje jednoznačnou identifikaci země a bankovní instituce příjemce platby pro účely zahraničních transakcí.

Ifo Business Climate Index

Je předstihovým ukazatelem ekonomické aktivity, který připravuje Institut pro ekonomický výzkum. Je založen na měsíčním průzkumu zhruba 7 000 dotazovaných společností, které se specializují na výrobu, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod.

IMF (International Monetary Fund)

Mezinárodní měnový fond. Je mezinárodní organizace, jejímž cílem je usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím půjček podporovat státy, jež se ocitnou ve finanční tísni.

Immediate or cancel

Tento typ obchodního pokynu je obdobou market s tím rozdílem, že pokud pokyn nebude vyplněn ihned po odeslání na trh, bude automaticky zrušen. U tohoto pokynu je možné částečné plnění.

Indikátor

Nástroj technické analýzy, jež je odvozen z cenového grafu a slouží k definování úrovní překoupenosti a přeprodanosti a k rozpoznávání trendů na trhu.

Inflace

Růst cenové hladiny. Oslabení kupní síly peněz.

Initial margin

Počáteční marže. Minimální částka, kterou je třeba složit na účet clearingového domu či brokerské společnosti, pro otevření pozice.

Insider

Osoba, která má přístup k (firemním) informacím, které jsou pouze interní, tedy nejsou veřejně dostupné. Insider osobou mohou být například zaměstnanci, manažeři či vedoucí pracovníci a vlastníci společnosti.

Insider trading

Obchodování s cennými papíry a deriváty zasvěcenými osobami. Insider trading je regulován zákonem a má určitá omezení. Nelegální insider trading je trestným činem. Zejména v USA jsou proti nelegálnímu insider tradingu vedena přísná opatření. V případě jejich porušení hrozí pachateli velké sankce.

Institucionální trader

Osoba provádějící obchody s finančními nástroji na účet instituce působící na finančním trhu.

IPO (Initial Public Offering)

Počáteční veřejný úpis. Jedná se o nabídku akcií na burze formou primárního úpisu při vstupu společnosti na burzu. U IPO se nabízejí nově emitované i již existující akcie, jež mají v držení současní vlastníci.

Iron condor

Neutrální opční strategie, kde je limitován zisk v případě, že podkladové aktivum zůstane v určitém cenovém rozpětí, a současně je limitována i ztráta v případě, že podkladové aktivum toto cenové rozpětí překročí. Strategie může být vytvořena kombinací 4 call opcí, kombinací 4 put opcí nebo kombinací 2 call a 2 put opcí.

ITM (In The Money) opce

Je opce, jejíž realizační cena je pod aktuálním kurzem podkladového aktiva v případě call opce a nad aktuálním kurzem podkladového aktiva v případě put opce.

Intradenní obchodování

Též daytrading nebo denní obchodování, je takové obchodování, kdy obchodník veškeré své pozice otevírá a uzavírá v rámci jednoho obchodního dne. Svou pozici drží otevřenou maximálně několik hodin.

Inverzní trh

Situace, kdy je cena na spotovém trhu vyšší než cena na termínovém trhu. Opakem je normální trh.

Investiční fond

Subjekt kapitálového trhu, jež má na rozdíl od klasického podílového fondu, který spravuje investiční společnost, právní formu a jehož předmětem podnikání je kolektivní investování. Investiční fond je samosprávným celkem, jenž shromažďuje finanční prostředky od veřejnosti nebo od kvalifikovaných investorů, a ty následně investuje do aktiv a finančních nástrojů definovaných ve statutu fondu.

Investiční horizont

Zamýšlená doba investice. Časové období, po které je obchodní pozice otevřená.

Investiční společnost

Subjekt kapitálového trhu, jehož předmětem podnikání je kolektivní investování, tj. shromažďování finančních prostředků od veřejnosti za účelem jejich investování prostřednictvím podílových fondů, jež investiční společnost spravuje. Investiční společnost vydává a odkupuje podílové listy, které pro jejich držitele představují vlastnický podíl v podílovém fondu.

Japonec

V burzovní hantýrce označení pro japonský jen.

Jednostranný obchod

Obchod, při němž člen burzy vystupuje jako kupující i jako prodávající zároveň.

Jestřáb

Člen centrální banky, který prosazuje utažení měnové politiky (zvýšení úrokových sazeb regulovaných centrální bankou).

Jobber

Též dealer či market maker. Termín pro tvůrce trhu používaný na londýnské burze.

Job claims

Žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Významný makroekonomický ukazatel.

Junk bonds (spekulativní dluhopisy)

Vysoce rizikové korporátní či státní dluhopisy emitované subjekty, u kterých je značná míra rizika, že nebudou schopni splácet své závazky. Tento druh dluhopisu má velký výnos do splatnosti, ovšem s jeho obchodováním je spojeno vysoké riziko.

Junk stocks (spekulativní akcie)

Jsou akcie, které jsou nadměrně rizikové. Společnosti těchto akcií jsou obvykle nejrůznější start-up firmy, jejichž byznys ještě není zcela rozvinutý a zaběhnutý a ve většině případů tak tyto společnosti negenerují ani žádné volné peněžní toky, a tím pádem ani nevyplácejí dividendy. Může se jednat rovněž o společnosti, které jsou předlužené, a je zde velká pravděpodobnost úpadku, ovšem prozatím nebyl vyhlášen bankrot.

Kalendářní spread

Neutrální opční strategie založená na současném nákupu a prodeji call či put opce na stejné podkladové aktivum se stejnou strike cenou, ovšem s rozdílným datem expirace.

Kiwi

V burzovní hantýrce označení pro měnový pár NZD/USD.

Kmenové akcie

Běžný typ akcií, s kterými jsou spojena práva na řízení společnosti, podílu na zisku a podílu na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Knock-out certifikát

Druh warrantu s velkým pákovým efektem, který má definovanou knock-out úrovní (bariéru). V případě, že kdykoliv během životnosti tohoto instrumentu dojde k u podkladového aktiva k dosažení či prolomení knock-out úrovně, je emitentem knock-out certifikát automaticky ukončen a vypořádán.

Kolektivní investování

Podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu. Jedná se o investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku.

Kolísavost

Též volatilita. Míra průměrné intenzity kolísání kurzů během určitého časového období.

Komodita

Surovina, zboží. Podkladové aktivum futures kontraktů (komoditní futures), s kterými se obchoduje na burze.

Komoditní derivát

Finanční instrument, který se skládá alespoň z jednoho podkladového komoditního nástroje, a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu. Může být v podobě komoditního forwardu, futures, swapu či opce.

Konglomerát

Právní subjekt, jenž je složen z několika navzájem nezávislých společností, jež působí v rozdílných ekonomických odvětvích.

Konjunktura

Ekonomický rozvoj, všeobecný hospodářský rozmach.

Konsensus

Shoda v základních otázkách nebo postojích, která však nevylučuje rozdílnost názorů v detailech. V analytických průzkumech je konsensus vnímán jako převládající názor vyjádřený mediánem.

Kontrakt

Dohoda dvou a více stran, z které jednotlivým stranám tohoto kontraktu vyplývají určité budoucí pohledávky a závazky. V burzovní hantýrce se výrazem „kontrakt“ rozumí sjednaný derivát (futures, opce, forward nebo swap).

Konvertibilní dluhopis

Též vyměnitelný dluhopis. Dluhopis, s nímž je spojeno právo na jeho výměnu za jiný dluhopis, anebo právo na jeho výměnu za akcii nebo akcie téhož emitenta, které jejich emitent vydá podle zvláštního právního předpisu. Toto právo může být uplatněno namísto práva na splacení dluhopisu.

Korekce

Jedná se o zpětný pohyb v trendu, aniž by došlo ke změně hlavního trendu. Při rostoucím trendu tedy korekce nastává dočasným poklesem, přičemž kurzy následně pokračují v růstu. Při klesajícím trendu korekce nastává dočasným růstem, přičemž kurzy následně pokračují v poklesu.

Kotace

Stanovování kurzů cenných papírů a derivátů burzou či tvůrci trhu.

Krátká pozice (short position)

Spekulace na pokles ceny aktiva. Do krátké (short) pozice obchodník vstupuje v momentě, kdy prodá daný instrument, aniž by jej předtím vlastnil. Obchodník v krátké pozici spekuluje na pokles ceny. Krátká pozice se uzavírá nákupem tohoto instrumentu.

Kryptoměna

Neoficiální digitální měna, která není regulovaná žádnou veřejnou institucí, jakou je v případě oficiálních měn centrální banka. Nejznámější a nejrozšířenější kryptoměnou je bitcion.

LCE (London Commodity Exchange)

Londýnská komoditní burza.

LEAPS (Long-term Equity AnticiPation Securities)

Opce, jejichž splatnost je delší než jeden rok.

Leverage

Finanční páka. V podnikové ekonomice finanční páka udává poměr hodnoty celkových aktiv (bilanční sumy) a vlastního kapitálu. Na finančních trzích finanční páka udává násobek objemu aktiv, kterým lze disponovat vzhledem k objemu vlastních prostředků (tržní hodnotě portfolia). Například finanční páka 4:1 udává, že s objemem vlastních prostředků je možné nakoupit až čtyřnásobné množství určitého typu finančního instrumentu (aktiva). Výše finanční páky se u každého finančního instrumentu a brokerské společnosti zajišťující jeho nákup a prodej může lišit.

LIBOR (London Interbank Offered Rate)

Londýnská mezibankovní úroková sazba.

Likvidita

Stupeň obchodní aktivity. Vyšší likvidita zužuje bid-ask spread, a tím snižuje transakční náklady. Nižší likvidita rozšiřuje bid-ask spread, a tím zvyšuje transakční náklady.

Limit (limitní příkaz)

Pokyn brokerovi, který udává maximální cenu v případě nákupu a minimální cenu v případě prodeje, za kterou je obchodník ochoten otevřít či uzavřít pozici. Obchod bude realizován vždy za limitní nebo lepší cenu (nižší v případě nákupního pokynu a vyšší v případě prodejního pokynu).

Limit if touched

Pokyn brokerovi, který nakoupí, jestliže cena poklesne níže k nastavené cenové úrovni a prodá při růstu k nastavené cenové úrovni. Je obdobou pokynu market if touched s tím rozdílem, že po dosažení aktivační ceny se pokyn mění na limitní.

Limit on close

Pokyn limit on close se změní na limit v momentě, kdy na cenovém grafu dojde k dotvoření zavírací ceny.

Listing

Zavedení kotace akcií na burzu.

Lombardní sazba

Úroková sazba, za kterou centrální banka poskytuje komerčním bankám lombardní úvěr.

Long pozice

Též dlouhá pozice. Spekulace na růst ceny aktiva. Do dlouhé (long) pozice obchodník vstupuje v momentě, kdy nakoupí daný instrument. Obchodník v dlouhé pozici spekuluje na růst ceny. Dlouhá pozice se uzavírá prodejem tohoto instrumentu.

Loonie

V burzovní hantýrce označení pro měnový pár USD/CAD.

Lot

Standardizované obchodované množství cenných papírů a jiných aktiv.

LSE (London Stock Exchange)

Londýnská burza cenných papírů.

MA (Moving Average)

Jednoduchý klouzavý průměr. Indikátor technické analýzy k rozpoznávání trendů.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Indikátor technické analýzy založený na vzájemném pohybu dvou klouzavých průměrů. Jeden z nejpopulárnějších a nejpoužívanějších indikátorů technické analýzy.

Maintenance margin

Udržovací marže. Minimální částka, kterou je třeba složit na účet clearingového domu či brokerské společnosti, pro držení otevřené pozice přes noc.

Margin

Záloha či blokovaná částka na účtu burzovního obchodníka, která pro brokera či obchodního zprostředkovatele slouží ke krytí ztrát v případě nepříznivého vývoje na trhu.

Margin call

Požadavek na dodání dalších finančních prostředků pro zajištění vypůjčeného kapitálu od brokera.

Market if touched

Pokyn brokerovi, který nakoupí, jestliže cena poklesne níže k nastavené cenové úrovni a prodá při růstu k nastavené cenové úrovni. Funguje na podobném principu jako klasický stop pokyn s tím rozdílem, že nákupní pokyn je umístěn pod a prodejní nad současnou tržní cenu.

Market maker

Též tvůrce trhu. Subjekt kapitálového trhu, který pro své klienty vytváří kotace nabídky a poptávky u konkrétního finančního instrumentu.

Market on close

Pokyn market on close se vyplní jako tržní v momentě, kdy na cenovém grafu dojde k dotvoření zavírací ceny.

Market order

Je pokyn s okamžitou realizací na trhu za aktuální nejlepší poptávku (bid) v případě prodeje či nabídku (ask) v případě nákupu.

Marže

Podíl zisku a tržeb společnosti. Marže může být hrubá, provozní a čistá. V burzovním obchodování se výrazem „marže“ myslí margin, což je blokovaná částka na účtu burzovního obchodníka, která pro brokera či obchodního zprostředkovatele slouží ke krytí ztrát v případě nepříznivého vývoje na trhu.

Medvěd, medvědi

Obchodníci, kteří na trhu zadávají prodejní pokyny. Prodej může být realizován jako otevření krátké pozice při spekulaci na pokles ceny aktiva či jako uzavření dlouhé pozice.

Medvědí trh

Období klesajících kurzů na burze.

Měnový derivát

Finanční instrument, který se skládá ze dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou alespoň ve dvou měnách, a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu. Může být v podobě měnového forwardu, futures, swapu či opce.

Momentum

Hybnost. Míra akcelerace cenového pohybu. Též indikátor technické analýzy založený na principu porovnávání absolutních změn v ceně za určité časové období.

Money flow index

Objemový indikátor technické analýzy založený na porovnávání kurzů s objemem obchodů.

Money management

Řízení peněz při obchodování na burze. Do této oblasti spadá veškeré řízení rizika a likvidity portfolia, tj. vymezení riskované částky na jeden obchod, poměr rizika a výnosu ve srovnání s pravděpodobností profitu a ztráty, objem otevřené pozice, výběry prostředků z obchodního účtu a jiné.

Monopol

Tržní struktura s jediným významným subjektem na straně nabídky.

Monopson

Tržní struktura s jediným významným subjektem na straně poptávky.

MVA (Market Value Added)

Ekonomický ukazatel měřící finanční výkonnost podniku. Představuje rozdíl mezi tržní hodnotou a investovaným kapitálem, neboli rozdíl mezi částkou získanou za prodej akcií a dluhopisů podniku a částkou, která byla do podniku vložena jako zdroje kapitálu.

Naked call

Vypsaná (prodaná) nekrytá call opce. Prodávající call opce se zavazuje prodat určité podkladové aktivum ve stanoveném čase za sjednanou realizační cenu. Prodávající call opce získává opční prémium.

Naked short

Takzvaná nekrytá krátká pozice. Jedná se o otevření krátké pozice (prodej) u cenných papírů, kde obchodník tyto cenné papíry přímo nevlastní, ani je nemá zapůjčené od třetí strany. Obchodník v nekryté krátké pozici pouze ručí tím, že si tyto cenné papíry do doby vypořádání obchodu (zpravidla T+3) sežene k zapůjčení.

Naked put

Vypsaná (prodaná) nekrytá put opce. Prodávající put opce se zavazuje nakoupit určité podkladové aktivum ve stanoveném čase za sjednanou realizační cenu. Prodávající put opce získává opční prémium.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)

Největší ryze elektronický akciový trh v USA.

NAV (Nett Asset Value)

Čistá hodnota aktiv. Soubor majetku po odečtení všech závazků. NAV se využívá pro vyjádření čistého jmění v podílovém či investičním fondu, na základě čehož se stanovuje kurz podílového listu.

Nikkei 225

Hlavní japonský akciový index, jež obsahuje celkem 225 akciových titulů obchodovaných na Tokio Stock Exchange.

NOPAT (Net Operating Profit After Taxes)

Čistý provozní zisk po zdanění.

NYBOR (New York Interbank Offered Rate)

Newyorská mezibankovní úroková sazba.

NYMEX (New York Mercantile Exchange)

Newyorská komoditní burza.

NYSE (New York Stock Exchange)

Newyorská burza cenných papírů.

Obligace

Cenný papír s pevnou úrokovou sazbou, s kterým je spojeno obligační právo.

OCO

Obchodní příkaz skládající se ze dvou obchodních pokynů, přičemž realizace jednoho automaticky ruší pokyn druhý.

Odpisy

Peněžní vyjádření opotřebení majetku.

Oligopol

Tržní struktura na straně nabídky, která je charakteristická existencí malého počtu firem v odvětví, přičemž alespoň některé firmy mohou ovlivňovat ceny.

Oligopson

Tržní struktura podobná oligopolu, ale ze strany poptávky.

Opce

Cenný papír, který jeho držitele opravňuje k nákupu předem určeného množství podkladového aktiva (v případě call opce) nebo jeho prodeje (v případě put opce), a to v předem určeném termínu.

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)

Organizace států vyvážejících ropu. Mezinárodní organizace jedenácti států těžících a exportujících většinu světové produkce ropy. Organizace koordinuje objem těžby v jednotlivých členských státech, a tím výrazně ovlivňuje cenu ropy na světových trzích.

Open interest

Celkový aktuální počet obchodovaných kontraktů – množství otevřených pozic. Pokud jsou otevírány pozice jak ze strany „nového kupujícího“, tak ze strany „nového prodávajícího“, potom open interest stoupá. Když předešlý kupující později prodává a předešlý prodávající později kupuje, aby oba vyrovnali svoje pozice, potom open interest klesá.

Oprávky

Součet všech dosavadních odpisů.

Order

Příkaz makléři pro nákup, nebo prodej cenných papírů.

OTC (Over-The-Counter)

Mimoburzovní neorganizovaný trh, který nemá jednotné clearingové centrum na vypořádávání obchodů. Jedná se o neregulovaný trh, objemy obchodů však u některých typů finančních instrumentů mohou až několikanásobně převyšovat objemy realizované na burze. Likvidita je zajišťována prostřednictvím tvůrců trhu.

Otevřená pozice (open position)

Otevřenou pozicí se rozumí vystavení se tržnímu (akciovému, komoditnímu, měnovému či úrokovému) riziku. Otevřená pozice může být buďto dlouhá, anebo krátká. V případě dlouhé pozice se obchodník vystavuje riziku poklesu tržního kurzu aktiva, zatímco v případě krátké pozice se obchodník vystavuje riziku vzestupu tržního kurzu aktiva.

OTM (Out Of the Money) opce

Opce, jejíž realizační cena se nachází nad aktuálním tržním kurzem podkladového aktiva v případě call opce, nebo pod aktuálním tržním kurzem podkladového aktiva v případě put opce.

Past na býky

Situace během klesající fáze spekulativní bubliny a počátku burzovního krachu, kdy cena aktiva začne v rámci korekce stoupat, což mnohé účastníky vede k přesvědčení, že prudký cenový nárůst bude pokračovat. Nečekaně ale přichází burzovní krach. Obchodníci, kteří sázeli na další vystupňování tržní mánie, jsou tímto donuceni své dlouhé pozice i s velkými ztrátami uzavírat.

Past na medvědy

Situace během spekulativní bubliny, kdy cena aktiva začne v rámci korekce klesat, což mnohé účastníky vede k přesvědčení, že růstový trend je u konce. Nečekaně ale přichází fáze mánie a cena aktiva začne opět prudce stoupat. Obchodníci, kteří racionálně spekulovali na pokles, jsou tímto donuceni své krátké pozice i s velkými ztrátami uzavírat.

P/B (Price/Book)

Ukazatel poměřující tržní cenu akcie k účetní hodnotě (vlastnímu kapitálu) společnosti na jednu akcii.

P/C (Price/Cash)

Ukazatel poměřující tržní cenu akcie k peněžním zůstatkům společnosti na jednu akcii.

P/E (Price/Earnings)

Ukazatel poměřující tržní cenu akcie k čistému zisku společnosti připadajícímu na jednu akcii za poslední čtyři kvartály.

P/FCF (Price/Free Cash Flow)

Ukazatel poměřující tržní cenu akcie k volným peněžním tokům společnosti připadající na jednu akcii.

P/S (Price/Sells)

Ukazatel poměřující tržní cenu akcie k tržbám společnosti připadající na jednu akcii.

Pákový efekt

Vyjadřuje míru participace na tržním vývoji. Odvíjí se od finanční páky. Například, pokud bude hodnota pořizovaného aktiva rovna 10 000 USD a finanční páka bude 100:1, potom výše vkladu (složené zálohy), který je třeba vynaložit na pořízení tohoto aktiva, bude 100 USD. Neboli za pouhých 100 USD můžeme ovládat aktivum v hodnotě 10 000 USD. Potom na tržním vývoji participujeme stonásobně. Pohne-li se tržní kurz aktiva o 0,1 % (10 USD), hodnota našeho vkladu se změní o 10 %.

Paper trading (obchodování nanečisto)

Je obchodování nanečisto s fiktivními penězi za účelem otestování obchodní strategie či technických funkcí obchodní platformy. Tato služba dnes patří do základní nabídky většiny brokerů zprostředkovávající přímý vstup na finanční trhy.

Parketový obchodník

Obchodník, který se účastní obchodování na burzovním parketu, kam mají přístup pouze členové burzy.

Pattern

Formace na cenovém grafu, nebo indikátoru technické analýzy se specifickými parametry, která s určitou pravděpodobností předurčuje další vývoj na trhu.

PEG (Price to Earnings to Growth ratio)

Ukazatel poměřující tržní cenu akcie k čistému zisku společnosti připadajícímu na jednu akcii za poslední čtyři kvartály a k očekávané míře růstu ročního čistého zisku společnosti v příštích 5 letech. Například, je-li P/E 10 a očekávaná míra růstu čistého zisku společnosti v příštích 5 letech je 20 %, potom se PEG bude rovnat 0,5 (10/20).

Penny stocks

Akcie, jejichž tržní kurz je menší než 1 USD. Česky se jim říká centové akcie. Většinou se s nimi obchoduje na OTC trzích, jelikož pravidla listingu newyorské burzy cenných papírů (NYSE) stanovují, že průměr zavíracích cen akcie za posledních 30 po sobě jdoucích obchodních dní nesmí být nižší než 1 USD, jinak dojde k jejich delistování.

Pip

Představuje nejmenší možný cenový pohyb měnového páru. U většiny nejlikvidnějších měnových párů je tento pohyb roven 0,0001.

Pit

Speciálně vyhrazená plocha na burzovním parketu určená k přímému obchodování.

Pivot points

Modifikované úrovně supportu a rezistence, jež vycházejí z cenových údajů z předchozího dne.

Platforma

Obchodní software, jehož prostřednictvím se elektronicky zadávají obchodní příkazy brokerovi na trh.

PMI (Purchasing Manager Index)

Index nákupních manažerů. Předstihový ekonomický ukazatel, který je založen na každoměsíčních průzkumech ze soukromého výrobního sektoru. Jeho hodnota je udávána v procentech. Hodnota nad 50 % značí zlepšení, zatímco hodnota pod 50 % značí zhoršení situace ve výrobním sektoru.

Podílový fond

Instituce bez právní formy, která od investorů shromažďuje majetek, jež ekonomicky náleží podílníkům dle poměrné částky.

Podílový list

Cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze zákona o kolektivním investování nebo statutu fondu.

Pokladniční poukázky

Státní dluhopisy, jejichž doba splatnosti je kratší než 1 rok.

Ponziho schéma (systém)

Ponziho schéma či Ponziho systém je označení pro organizaci spravující fond, která funguje na principu určitého pyramidového systému. Ten odměňuje své původní investory z vkladů nově přicházejících investorů, aniž by tyto prostředky byly ve skutečnosti reálně investovány. To budí iluzi, že tento fond funguje jako všechny ostatní a že se jedná o výhodnou investici. Tento systém může fungovat pouze do té doby, dokud přicházejí stále noví investoři, kteří budou financovat ty předcházející. Ponziho systém zaniká v okamžiku, kdy investoři odhalí skutečnost, že se jedná o podvod, či v případě, že další noví investoři již nepřicházejí.

Portfolio

Soubor aktiv a investičních instrumentů náležející příslušnému obchodnímu účtu.

Position sizing

Technika money-managementu spočívající v uzpůsobení velikosti otevřené pozice vzhledem k tržní hodnotě portfolia. Pokud tržní hodnota portfolia v čase roste, objem obchodu při vstupu do nové pozice se může navyšovat. Pokud naopak tržní hodnota portfolia klesá, objem obchodu při vstupu do nové pozice se snižuje.

Prémium

Kladná částka z rozdílu mezi cenou na termínovém trhu a na spotovém trhu. V opční terminologii se jedná o získanou hotovost při prodeji (výpisu) opce.

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate)

Pražská mezibankovní úroková sazba.

Price action

Oblast technické analýzy, která se věnuje studiu čistých cenových (barových či svícnových) grafů bez využití indikátorů technické analýzy.

Prioritní akcie

Akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

PT (Profit Target)

Též target price. Cílová cena, na které je obchodník připraven uzavírat své pozice v případě příznivého vývoje. Za tímto účelem bývá využíváno pokynu typu limit.

Pullback

Situace na trhu, kdy kurz prorazí úroveň supportu a následně se vrací zpět k technické úrovni, z které je už nyní rezistence.

Put opce (Put option)

Opce, které dává jeho vlastníkovi právo v určitém stanoveném období prodat určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou cenu a povinnost prodejce opce toto podkladové aktivum odkoupit.

PX

Hlavní český akciový index, jež v sobě obsahuje nejlikvidnější akcie obchodované na pražské burze.

QE (Quantitative Easing)

Neboli kvantitativní uvolňování, je měnové uvolňování centrální bankou, které se provádí formou zvyšování měnové báze. To se uskutečňuje nákupem likvidních aktiv (např. státních dluhopisů), díky čemuž se snižují výnosy a na finanční trhy se dodává nová likvidita. Multiplikačním efektem se pak do mezibankovního oběhu může dostat až několikanásobně větší množství likvidity, než byla původní hodnota nakoupených aktiv. Ve Spojených státech je kvantitativní uvolňování spojeno s programy QE1, QE2 a QE3, během nichž centrální banka od roku 2008 až do roku 2014 zvýšila svou měnovou bázi o více než 3 biliony USD.

Quoted price

Kotovaná cena. Kotace poptávky (bid) a nabídky (ask) udávané market makerem.

Qualified investor fund

Fond kvalifikovaných investorů, nebo též hedgeový fond. Typ fondu, jenž není určen pro veřejnost. Jsou speciálním typem fondů, které na rozdíl od podílových fondů podléhají nízké regulaci a vyznačují se velmi agresivními a riskantními investičními strategiemi, které mohou, ale nemusejí přinést vysoké zisky.

Raider

Investor, který zamýšlí převzít kontrolu nad společností nákupem většiny akcií společnosti a zavedením nového managementu.

Rally

Prudký pohyb stoupajících kurzů na burze.

Random walk

Náhodná procházka. Teorie, která je založená na tom, že kurzy na finančních trzích jsou nezávislé na vývoji kurzů v minulosti a tvoří tzv. náhodnou procházku. Z toho důvodu vývoj na finančních trzích nelze předpovídat. Tato teorie však byla mnohými studiemi vyvrácena.

Range

Rozpětí. Rozdíl mezi cenovým maximem a cenovým minimem za určité časové období.

Range bars

Range bary jsou alternativním typem cenového grafu. Jejich princip je ten, že každá úsečka má stejnou délku. Rozdíl mezi high a low každé úsečky je konstantní nastavená hodnota (například 10 bodů či 1 USD).

Rate of Change

Indikátor technické analýzy, který srovnává současný kurz finančního instrumentu s kurzem v minulosti. Funguje na obdobném principu jako indikátor Momentum s tím rozdílem, že ceny neporovnává absolutně, nýbrž relativně na základě podílu.

Rating

Úvěrové hodnocení ekonomických subjektů (korporací, států, samosprávných celků), které určuje solventnost a schopnost tohoto subjektu dostát svým závazkům. Je důležitou informací pro věřitele i investory.

RBA (Reserve Bank of Australia)

Australská centrální banka.

RBNZ (Reserve Bank of New Zeland)

Novozélandská centrální banka.

Real time data

Aktuální tržní kurzy cenných papírů a derivátů, které zpravidla nejsou veřejně dostupné a je nutné si je předplatit u příslušné burzy či obchodníka s cennými papíry.

Recese

Klesající fáze ekonomického cyklu, všeobecný ekonomický útlum. Technickou recesí se rozumí dva po sobě jdoucí mezikvartální poklesy čtvrtletního HDP.

Referenční úroková sazba

Úroková sazba, která slouží jako základ pro výpočet úroku. Referenční úrokovou sazbou nejčastěji bývají hlavní sazby centrální banky nebo sazby na mezibankovním trhu, od kterých se odvíjí úročení všech ostatních finančních nástrojů a produktů finančního trhu.

Repo operace

Je poskytnutí úvěru se zajišťovacím převodem cenných papírů. Dlužník získává peněžní prostředky od věřitele výměnou za cenné papíry, které věřitel obdrží jako zajištění. Pomocí repo operací je možné otevřít krátkou pozici – věřitel zapůjčí dlužníkovi finanční prostředky, za které od dlužníka dostane cenné papíry. Ty jsou po jejich dodání bezprostředně prodány na trhu za aktuální tržní kurz, čímž dojde k otevření krátké pozice.

Repo sazba

Je jednou z klíčových sazeb stanovovaných centrální bankou. Využívá se při tzv. repo operacích, jejichž prostřednictvím Česká národní banka reguluje množství peněz v oběhu.

Retracement

Je totéž, co korekce. Jedná se o zpětný pohyb v trendu, aniž by došlo ke změně hlavního trendu. Při rostoucím trendu tedy retracement nastává dočasným poklesem, přičemž kurzy následně pokračují v růstu. Při klesajícím trendu retracement nastává dočasným růstem, přičemž kurzy následně pokračují v poklesu.

Reverse split

Neboli obrácené štěpení akcií, je sloučení všech emitovaných kmenových akcií o určitý násobek. Například pokud bude reverzní split roven 10:1, znamená to, že počet všech emitovaných akcií se zmenší desetkrát. Současně ale také desetinásobně stoupne jejich tržní kurz. Jedná se tedy pouze o technickou záležitost, která se využívá v případě, kdy je tržní kurz akcií příliš nízký a hrozilo by delistování akcií z burzy, nebo čistě jako psychologický efekt pro zvýšení atraktivity akcií. Opakem je štěpení akcií (split).

Rezervní měna

Je měna, která je ve větším množství uchovávána vládami a finančními institucemi v podobě devizových rezerv. Rezervní měna má rovněž tendenci být mezinárodní měnou pro určování ceny zboží a služeb na globálním trhu.

Rezistence

Cenová úroveň vzdoru u růstového trendu.

Rho

Řecké písmeno, které je v opční terminologii vyjádřením toho, o kolik se změní cena opce v závislosti na pohybu tržních úrokových měr.

Risk graf

Analytický nástroj, který umožňuje simulování rizika a výnosu v závislosti na pohybu ceny podkladového aktiva v čase. Na ose x je nanesena cena podkladového aktiva a na ose y je znázorněn očekávaný výnos. Využívá se předně v opčním obchodování na analýzu opčních kombinací (strategií).

RM-Systém (RMS)

Organizovaný trh v ČR, který konkuruje pražské burze (BCPP). Dříve byl RMS mimoburzovním organizovaným trhem, dnes již funguje jako burza cenných papírů.

ROA (Return on Assets)

Ukazatel výnosnosti aktiv rovnající se podílu zisku a bilanční sumy společnosti.

ROE (Return on Equity)

Ukazatel výnosnosti vlastního kapitálu rovnající se podílu zisku a vlastního kapitálu společnosti.

ROI (Return on Investment)

Ukazatel míry výnosnosti investice rovnající se podílu průměrného ročního zisku a vloženého kapitálu společnosti.

Roll-over

Přenesení vypořádání obchodu na další datum splatnosti. Provádí se uzavřením pozice u současného expirujícího kontraktu a současným otevřením pozice u obdobného kontraktu se vzdálenější dobou splatnosti.

RRR (Reward/Risk Ratio)

Ukazatel sledující poměr mezi potenciálním ziskem a potenciální ztrátou.

RSI (Relative Strenght Index)

Index relativní síly. Indikátor technické analýzy založený na změně zavíracích cen. Měří sílu mezi býky a medvědy.

Russell 2000

Americký akciový index, jenž obsahuje celkem 2000 titulů amerických společností převážně s nízkou a střední tržní kapitalizací.

S&P 500

Hlavní americký akciový index, založen v roce 1957, jenž v sobě obsahuje celkem 500 nejprestižnějších akcií společností se střední a vysokou tržní kapitalizací, které se obchodují na NYSE a NASDAQ. Nejvýznamnější a nejsledovanější akciový index na světě, který slouží jako hlavní benchmark pro srovnávání výkonnosti světových akciových trhů, podílových a investičních fondů a též individuálních portfolií.

Scalper

Typ intradenního obchodníka, který drží svou otevřenou pozici pouze několik málo vteřin až minut, přičemž se orientuje na jen velmi malé cenové pohyby. Takové obchody jsou vyloženě spekulativní, ale mohou být i arbitrážního charakteru.

Scalping

Technika intradenního obchodování, při které je pozice otevřená jen několik málo vteřin či minut. U scalpingu se ke zvýšení efektu využívá vysoká finanční páka.

SEC (Securities and Exchange Commission)

Komise pro cenné papíry. Hlavní dohlížející a regulatorní orgán pro obchodování s cennými papíry a deriváty v USA.

Short (selling)

Prodej nakrátko – totéž co krátká pozice. Spekulace na pokles ceny aktiva. Do krátké (short) pozice obchodník vstupuje v momentě, kdy prodá daný instrument, aniž by jej předtím vlastnil. Obchodník v krátké pozici spekuluje na pokles ceny aktiva. Krátká pozice se uzavírá nákupem tohoto instrumentu.

Short squeeze

Vytěsnění obchodníků, kteří spekulují na pokles. Uzavírání krátkých pozic nesplňující maržové požadavky zapříčiněné růstem ceny na trhu – je zde zpětná vazba mezi růstem ceny a uzavíráním krátkých pozic nesplňující maržové požadavky. Krátká pozice se uzavírá nákupem, což zvyšuje poptávku na trhu. Pokud obchodník spekulující na pokles nesplňuje v rámci rostoucí ceny na trhu maržové požadavky, je donucen svou pozici uzavřít (musí nakupovat), což vyžene cenu ještě výše.

Sleeper

Spáč. V burzovní hantýrce označení pro akcii, která stojí mimo jakýkoliv zájem investorů i médií. Taková akcie má zpravidla nízké valuace a může být podhodnocená.

Slippage

Skluz v plnění, který je dán rozdílem mezi aktivační a realizační cenou transakce v neprospěch obchodníka.

Směnka

Cenný papír, ve kterém výstavce bezpodmínečně slibuje osobě ve směnce uvedené, že jí v určené době a na určeném místě zaplatí směnečnou sumu (směnka vlastní), nebo ve kterém výstavce bezpodmínečně přikazuje třetí osobě, aby za něj zaplatila osobě ve směnce uvedené směnečnou sumu (směnka cizí).

SML (Security Market Line)

Přímka trhu cenných papírů. Je grafické znázornění výsledků z modelu CAPM. Riziko zobrazované na ose x je měřené pomocí beta faktoru, zatímco na ose y se vynáší výnos. Sklon přímky určuje riziková prémie.

SNB (Swiss National Bank)

Švýcarská centrální banka.

Solvence

Schopnost firmy dostát svým závazkům.

Spekulativní bublina

Nekontrolovatelný nárůst tržní ceny aktiva, která se s velkou rychlostí vzdaluje od své vnitřní hodnoty.

Spekulativní mánie

Závěrečná fáze spekulativní bubliny, při které dochází k nejprudšímu nárůstu cen spekulativních aktiv. Tato fáze je doprovázena silným impulzivním a emocionálním jednáním účastníků trhu, kteří se neohlížejí na vnitřní hodnotu aktiv a nechávají se strhnout davem. Tato situace nevyhnutelně vede k burzovnímu krachu.

Spiders

V burzovní hantýrce označení pro instrument SPDR S&P 500 ETF (SPY). Fond kopíruje hlavní americký akciový index S&P 500. Je nejlikvidnějším a současně také největším ETF fondem na světě.

Spin-off

Oddělení části byznysu od mateřské společnosti vytvořením nové akciové společnosti. Akciové podíly na nově vzniklé společnosti jsou přiděleny původním akcionářům mateřské společnosti a jsou rozděleny poměrnou částí.

Split

Štěpení akcií. Jedná se o rozdělení všech emitovaných kmenových akcií o určitý násobek. Například pokud bude split roven 5:1, znamená to, že počet všech emitovaných akcií se zvýší pětinásobně. Současně ale také pětinásobně klesne jejich tržní kurz. Jedná se tedy pouze o technickou záležitost, která se využívá v případě, kdy je tržní kurz akcií příliš vysoký, a z toho důvodu jsou pro některé drobnější obchodníky tyto akcie obtížně obchodovatelné. Záměrem je tedy obvykle podpořit likviditu na trhu. U akcií zařazených v indexu DJIA se (reverse) split provádí z důvodu udržení akcie v určitém cenovém rozpětí, jelikož se jedná o cenově vážený index. Opakem je štěpení akcií (split).

Spotová cena

Cena, která by byla zaplacena za okamžité dodání určitého aktiva.

Spread

Diferenciál dvou odlišných futures nebo opčních kontraktů, z čehož jeden je na stranu long (nákup) a druhý na stranu short (prodej/výpis). Též rozdíl mezi cenou nejlepší nabídky (ask) a cenou nejlepší poptávky (bid) – tzv. bid-ask spread.

Stagflace

Situace, kdy současně dochází ke stagnaci reálného produktu a k růstu cenové hladiny.

Statut fondu

Dokument, který obsahuje investiční strategii fondu kolektivního investování, popis rizik spojených s investováním tohoto fondu a další nezbytné údaje pro investory.

Stochastic

Indikátor technické analýzy založený na principu porovnávání současné ceny s cenovým rozpětím za určité časové období.

Stop

Stop pokyny slouží k otevření pozice ve směru pohybu ceny na trhu, nebo k uzavření pozice jako ochranný příkaz proti rozrůstajícím se ztrátám (stop-loss).

Stop-limit

Obchodní pokyn, který funguje na podobném principu jako klasický stop pokyn s tím rozdílem, že po dosažení předem stanovené stop úrovně se pokyn změní na limit. Při zadávání tohoto pokynu je tedy nutné vyplnit dvě ceny – jedna bude stop (aktivační) a druhá limit (realizační).

Stop-loss

Stop pokyn, který slouží jako ochranný příkaz proti rozrůstajícím se ztrátám v případě, že by vývoj na trhu směřoval proti obchodníkovi.

Stop running

Jedná se typ přímé manipulace spočívající v nákupu či prodeji určitého typu finančního nástroje za účelem dostat tržní cenu na úroveň kde je nashromážděno velké množství čekajících (stop) pokynů, a tím způsobit jejich aktivaci.

Strike

Sjednaná realizační cena opčního kontraktu.

Straddle

Opční strategie složená z nákupu call a put opce na stejné podkladové aktivum se stejnou strike cenou i dobou expirace. Jedná se o spekulaci na růst volatility. Obchodník v této strategii bude ziskový v případě výrazného nárůstu či poklesu ceny podkladového aktiva. Strategie bude naopak ztrátová v případě, že se cena podkladového aktiva ve stanoveném čase výrazně nepohne ani nahoru, ani dolů.

Strangle

Opční strategie složená z nákupu call a put opce na stejné podkladové aktivum se stejnou dobou expirace, ovšem s rozdílnými strike cenami. Strike cena u call opce je vyšší než strike cena u put opce. Obchodník tak sází na růst volatility. Z pohledu spekulace se jedná o obdobnou strategii, jako je straddle jen s tím rozdílem, že riskovaná částka je nižší, ovšem současně klesá také pravděpodobnost profitu.

Support

Cenová úroveň vzdoru u klesajícího trendu.

Sushi

V burzovní hantýrce označení pro měnový pár USD/JPY.

Swap

Finanční derivát, s postupným vypořádáním v budoucnu. Technicky se jedná o složení několika forwardů na stejné podkladové aktivum, ovšem s rozdílnými daty vypořádání.

Swiss

V burzovní hantýrce označení pro měnový pár USD/CHF.

Šek

Cenný papír, v němž výstavce šeku přikazuje třetí osobě (obvykle bance), aby za něj zaplatila osobě v šeku uvedené určitou částku.

Target price (TP)

Též profit target. Cílová cena, na které je obchodník připraven uzavírat své pozice v případě příznivého vývoje. Za tímto účelem bývá využíváno pokynu typu limit.

Technická analýza

Analytický přístup založený na sledování vývoje tržních kurzů v minulosti pro posouzení možného pohybu tržních kurzů do budoucna.

Technická recese

Technickou recesí se rozumí dva po sobě jdoucí mezikvartální poklesy čtvrtletního HDP.

Teorie většího hlupáka (Greater fool theory)

Teorie je založená na předpokladu, že velká část účastníků trhu si je v rámci spekulativní bubliny vědoma naprosto neopodstatněných a přemrštěných cen na trhu, ale přesto dále nakupují, protože spekulují na to, že se vedle nich najde ještě větší „hlupák“, který od nich předražené aktivum odkoupí za ještě vyšší cenu.

TER (Total Expense Ratio)

Ukazatel celkových nákladů podílového či investičního fondu v procentuálním vyjádření.

Theta

Řecké písmeno, které je v opční terminologii vyjádřením toho, o kolik se změní cena opce v závislosti na úbytku času do expirace opce.

Throwback

Situace na trhu, kdy kurz prorazí úroveň rezistence a následně se vrací zpět k technické úrovni, z které je už nyní support.

Tick

Představuje nejmenší možný cenový pohyb, který na trhu s futures může nastat. Je obdobou pipu na spotovém měnovém trhu.

Ticker

Symbol, zkratka, která je udělena každému cennému papíru, s kterým se obchoduje (jak na burzovních, tak na mimoburzovních trzích) pro jeho rychlou identifikaci.

Time frame

Časové pásmo. Určuje dobu, za kterou se vykreslí jedna úsečka na cenovém grafu. Time frame 5minutového cenového grafu znamená, že jedna úsečka skládající se z open, high, low a close na cenovém grafu se vykreslí za 5 minut. Cenový graf je pak spojením série těchto 5minutových úseček.

TIPS (Treasury Inflation Protected Securities)

Americké státní dluhopisy chráněné proti inflaci. Proti normálním americkým státním dluhopisům mají navíc složku, která chrání znehodnocení dluhopisu před rostoucí inflací.

Trader

Burzovní spekulant.

Trading

Spekulativní obchodování na finančních trzích.

Trailing-stop

Jedná se o stop pokyn, který se posouvá s určitým předem nastaveným odstupem od tržní ceny. Tento odstup může být dán jak absolutně (v USD) či relativně (v %).

Treasuries

Americké státní dluhopisy.

Trendová linka

Pomůcka technické analýzy, která se zakresluje do grafu pro snadnější identifikaci trendů.

Trendový kanál

Pomůcka technické analýzy, která se zakresluje do grafu pro jasnější rozpoznání trendů a pohybu cen v určitém rozpětí.

Trigger

Spouštěč. V burzovním obchodování spouštěč představuje technickou úroveň, na které je obchodník připraven vstoupit do obchodu (obvykle za pomoci pokynu „stop“). V makroekonomické analýze se výrazem „trigger“ rozumí událost, která zapříčiní rozsáhlou změnu ve fundamentu či v sentimentu na finančních trzích – též game changer.

Tržní kapitalizace

Tržní hodnota akciové společnosti rovnající se tržnímu kurzu akcie vynásobené počtem všech emitovaných kmenových akcií.

Turbo certifikát

Též knock-out certifikát. Druh warrantu s velkým pákovým efektem, který má definovanou knock-out úrovní (bariéru). V případě, že kdykoliv během životnosti tohoto instrumentu dojde k u podkladového aktiva k dosažení či prolomení knock-out úrovně, je emitentem knock-out certifikát automaticky ukončen a vypořádán.

Tvůrce trhu

Též market maker. Subjekt kapitálového trhu, který pro své klienty vytváří kotace nabídky a poptávky u konkrétního finančního instrumentu.

Účastnické cenné papíry

Cenné papíry vydané cílovou společností, se kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech cílové společnosti. Cenné papíry vydané cílovou společností, se kterými je spojeno právo takové cenné papíry získat.

Úmor

Pravidelná splátka úvěru.

Úrokový derivát

Finanční instrument, který se skládá ze dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou pouze v jedné měně, a jehož reálná hodnota není ovlivněna úrokovou mírou určitého subjektu. Může být v podobě úrokového forwardu, futures, swapu či opce.

U.S. Treasury bill

Americký státní dluhopis se splatností méně než 1 rok.

U.S. Treasury bond

Americký státní dluhopis se splatností více než deset let.

U.S. Treasury note

Americký státní dluhopis se splatností 1-10 let.

Úvěrový derivát

Finanční instrument, který se skládá ze dvou či více podkladových úrokových nástrojů, a jehož reálná hodnota je ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu. Může být v podobě úvěrového forwardu, futures, swapu či opce.

Validace

Ověřování správnosti a platnosti pokynu.

Valná hromada

Nejvyšší řídící orgán u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Valuty

Hotovost v cizích měnách ve fyzické podobě (bankovky a mince).

VAR (Value At Risk)

Metoda pro měření tržního rizika. Vyjadřuje velikost potenciální ztráty při určité stanovené pravděpodobnosti (nejčastěji 99 %). Na základě této metody se vypočítávají počáteční marže (initial margin) futures a opčních kontraktů na burze.

Variabilní dluhopis

Dluhopis, jehož výnos je stanoven pohyblivou úrokovou sazbou v závislosti na vývoji úrokových sazeb.

Vega

Řecké písmeno, které je v opční terminologii vyjádřením toho, o kolik se změní cena opce v závislosti na změně v očekávané volatilitě.

VIX

Index očekávané volatility, přezdívaný též „index strachu“. Počítá se z hodnot put a call opcí a udává tržní očekávanou anualizovanou volatilitu indexu S&P 500 s 68% pravděpodobností v následujících 30 dnech.

Vnitřní hodnota (aktiva)

Též fundamentální hodnota. Teoretická cena spekulativního aktiva, která v sobě zohledňuje veškeré relevantní informace o trhu.

Volatilita

Též kolísavost. Míra průměrné intenzity kolísání kurzů během určitého časového období.

Volume

Objemy obchodů. Udává počet zobchodovaných cenných papírů a jiných finančních nástrojů za určité časové období (například za 1 den).

Vyměnitelný dluhopis

Též konvertibilní dluhopis. Dluhopis, s nímž je spojeno právo na jeho výměnu za jiný dluhopis, anebo právo na jeho výměnu za akcii nebo akcie téhož emitenta, které jejich emitent vydá podle zvláštního právního předpisu. Toto právo může být uplatněno namísto práva na splacení dluhopisu.

Vypořádací cena

Cena, za kterou se vypořádávají pohledávky a závazky u finančních derivátů. U burzovním futures a opcí se stanovuje na konci každého dne a počítá se z průměru kurzů za posledních 15 minut před koncem obchodování.

Wall Street

Newyorská ulice, která je známá svým sídlem newyorské burzy (NYSE) a mnoha významných finančních institucí. Je jedním z nejvýznamnějších finančních středisek na světě.

Warrant

Cenný papír opravňující držitele nakoupit v budoucnu příslušné množství akcií za předem stanovenou cenu. Warranty jsou podobné opcím, ale s výrazně delším datem splatnosti.

William´s %R

Indikátor vyvinutý spekulantem Larry Williamsem. Porovnává aktuální cenu s cenovým rozpětím za určitý časový úsek.

Writer

Vypisovatel opcí. Prodejce opce, který má následně povinnost dodat podkladové aktivum (v případě call opce) či převzít podkladové aktivum (v případě put opce), na které je opce vypsaná, pokud kupující opce své právo uplatní.

XETRA

Elektronický obchodní systém na německém trhu.

Yield

Roční procentuální míra návratnosti kuponu při aktuální tržní ceně dluhopisu.

YTM (Yield To Maturity)

Procentuální míra návratnosti do doby splatnosti dluhopisu při jeho aktuální tržní ceně. V ukazateli jsou započteny všechny kupony až do doby splatnosti a rovněž rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou dluhopisu.

Zaknihované cenné papíry

Cenné papíry registrované v elektronické podobě u Střediska pro cenné papíry.

Zatímní list

Cenný papír, s kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs.

Zero-coupon bonds

Dluhopisy, u kterých nejsou v průběhu jejich životnosti vypláceny žádné kupony, ale výnos zde tvoří pouze diskont od nominální ceny dluhopisu. Tyto dluhopisy jsou proti běžným kuponovým dluhopisům více citlivé na pohyb tržních úrokových měr.

ZEW

Předstihový ukazatel, který je založen na průzkumu analytiků ohledně ekonomického vývoje.

realizace MIDEO realizace MIDEO