Díky moderních technologiím dnes vývoj na světových finančních trzích můžeme sledovat nepřetržitě, přičemž elektronické obchodování nám zároveň umožňuje mnoho věcí automatizovat. Začínající obchodník se však v nepřeberném množství nejrůznějších ukazatelů a indikátorů může ztrácet. Co je tedy vhodné sledovat a na co by se měl obchodník zaměřit?

Na začátek je vhodné poznamenat, že přístup k analyzování tržní situace by se měl vždy přizpůsobit konkrétnímu obchodnímu stylu. Obecně pro krátkodobé spekulace je vhodné upřednostňovat technickou analýzu, pro střednědobé spekulace je vhodné upřednostňovat psychologickou analýzu a pro poziční obchodování a dlouhodobé investice je vhodné upřednostňovat fundamentální analýzu. Dlouhodobý investor tedy bude k analyzování tržní situace přistupovat zcela jinak nežli krátkodobý spekulant.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza se zabývá stanovením vnitřní hodnoty aktiv. Jejím hlavním účelem je určit, zda je tržní cena aktiva v daném okamžiku nadhodnocená či podhodnocená. Fundamentální analýzu má smysl používat tehdy, pracujeme-li s delším časovým obdobím a příliš se neohlížíme na psychologické faktory na trhu. U fundamentální analýzy využíváme celou řadu různých ukazatelů a postupů, které nám v dlouhém období poskytují ucelený pohled na vývoj tržní ceny aktiva, na jehož základě jsme schopni stanovit jeho teoretickou cenu.

Fundamentální analýzu akcií můžeme obecně rozdělit na tři úrovně:

 • makroekonomická úroveň
 • sektorová (odvětvová) úroveň
 • mikroekonomická (podniková) úroveň

Analytický přístup se u každé jednotlivé úrovně mírně liší, ale princip zůstává stále stejný. Našim cílem je posoudit, zda je tržní cena ve srovnání s fundamentální situací nadhodnocená, či podhodnocená. Mezi základní nástroje fundamentální analýzy patří:

 • finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow)
 • makroekonomické ukazatele (HDP, úrokové sazby, míra nezaměstnanosti…)
 • poměrové ukazatele (především poměrové ukazatele kapitálového trhu jako P/E, P/S, P/B a ukazatele rentability jako ROA, ROE, ROI)
 • diskontní modely (dividendové diskontní modely, cash flow modely)

Psychologická analýza

Psychologická nebo též sentimentální analýza se zabývá náladami na finančních trzích a jejich intenzitou. Psychologickou analýzu bychom mohli též definovat jako přístup k trhům, jak racionálně vysvětlit iracionální reakce.

V té nejširší podobě náladu na finančních trzích můžeme definovat jako optimismus a pesimismus. Rozpoznat na trzích optimismus nebo pesimismus nemusí být až tak obtížné. Ovšem mnohem důležitější je si uvědomit intenzitu takové nálady a uvažovat o tom, jaké to bude mít dopady na obchodování v budoucnu. K tomu psychologická analýza využívá především těchto nástrojů:

 • tržní sentiment (analytické průzkumy)
 • investiční doporučení
 • indikátory tržního sentimentu (VIX, COT report)
 • short float (počet akciových podílů v krátkých pozicích)

Technická analýza

Technická analýza slouží k posouzení situace na trhu pomocí cenového grafu. Účelem technické analýzy je zorientovat se v grafu vývoje cen v minulosti a stanovit z toho určité závěry o aktuálním dění na trhu a případném vývoji do budoucna. Technická a psychologická analýza se do určité míry prolínají. Některé přístupy technické analýzy de facto analyzují tržní sentiment a jeho změny. Zastánci technické analýzy jsou přesvědčeni o tom, že z cenového grafu lze vyčíst náladu širokého okruhu obchodníků, na základě které lze do budoucna s jistou pravděpodobností odhadovat změny v nabídce a poptávce.

Mezi základní nástroje technické analýzy patří:

 • úrovně supportu a rezistence (high/low, fibonacci, pivot points)
 • price action (cenové formace)
 • objemy obchodů
 • indikátory technické analýzy (klouzavé průměry, momentové indikátory, oscilátory, objemové indikátory, indikátory šíře trhu)

Výhodou technické analýzy je to, že ji lze použít na jakémkoliv trhu, kde lze pracovat s cenovým grafem, ať už se jedná o akcie, komodity (futures), cizí měny či dluhopisy. Přestože ji využije předně intradenní obchodník, její principy lze aplikovat rovněž na delší časová období. Právě díky její univerzálnosti je technická analýza mezi burzovními spekulanty v současné době nejpopulárnějším přístupem k analyzování trhů.

Výše uvedené analytické přístupy lze samozřejmě také kombinovat a získat tak komplexní nadhled nad trhy. Velmi účinná může být například kombinace fundamentální analýzy s podporou technické či psychologické analýzy, popřípadě kombinace psychologické analýzy s podporou technické analýzy. Největší váha by ovšem vždy měla připadat přístupu, který je kompetentní vašemu obchodnímu stylu.

Doporučená literatura

Další díl: 7. Základy money managementu: nastavení stop-lossu