Specifickou kategorií poměrových ukazatelů jsou ukazatele kapitálového trhu. Na rozdíl od předchozích čtyř kategorií, jejichž cílem je posoudit finanční situaci podniku, cílem ukazatelů kapitálového trhu je posoudit cenu podniku. Poměrové ukazatele kapitálového trhu srovnávají cenu akcie s hospodářskými výsledky společnosti. Jedná se tedy o posouzení valuací.

Mezi nejpoužívanější poměrové ukazatele kapitálového trhu patří:

  • trailing P/E
  • forward P/E
  • P/S
  • P/B
  • P/FCF
  • PEG

Trailing P/E

Trailing P/E nebo též běžné P/E, poměřuje tržní cenu akcie k čistému zisku společnosti připadající na jednu akcii (earnings per share; EPS) za poslední čtyři kvartály. EPS se vypočte jako čistý zisk dělený součtem všech emitovaných kmenových akcií (shares outstanding). P/E je obecně jedním z nejpoužívanějších ukazatelů pro rychlý přehled valuace akcií. Výhodou tohoto ukazatele je jeho snadný výpočet, ovšem ne vždy se hodí tento ukazatel použít pro posouzení valuací. Zisky bývají u některých společností v čase velmi kolísavé a v případě hospodaření se ztrátou tento ukazatel nelze využít vůbec.

Forward P/E

Forward P/E poměřuje tržní cenu akcie k očekávanému čistému zisku společnosti připadající na jednu akcii v příštích čtyřech kvartálech. Zatímco běžné P/E srovnává cenu akcie s minulými výsledky, forward P/E se více přizpůsobuje aktuálnímu vývoji na základě očekávání analytiků.

P/S

P/S poměřuje tržní cenu akcie k tržbám společnosti připadající na jednu akcii. Tento ukazatel má poměrně dobrou vypovídací schopnost, jelikož tržby se velmi obtížně zkreslují na rozdíl od zisků a v čase nejsou tolik kolísavé. Ukazatel P/S lze navíc využít i v případě, kdy společnost hospodaří se ztrátou.

P/B

P/B poměřuje tržní cenu akcie k vlastnímu kapitálu společnosti připadající na jednu akcii. Vlastní kapitál se skládá ze základního kapitálu, rezervních fondů a hospodářských výsledků minulých let. Ukazatel nelze využít v případě, že má společnost záporný vlastní kapitál.

P/FCF

P/FCF poměřuje tržní cenu akcie k volným cash flow připadající na jednu akcii. Položku volných cash flow nelze na rozdíl od zisků jen tak jednoduše zkreslit a proto má mnohem lepší vypovídací schopnost než ukazatel P/E. Nedostatkem je však to, že volné cash flow jsou v čase velmi proměnlivé podobně jako zisky, a proto ne vždy je vhodné tento ukazatel využít pro posouzení valuací.

PEG

PEG poměřuje relativní cenu akcie pomocí ukazatele trailing P/E s očekávaným průměrným růstem čistého zisku společnosti v příštích letech (obvykle 5 let dopředu). Jelikož výše P/E do jisté míry souvisí s očekávaným růstem zisků v příštích letech (čím vyšší očekávaný růst, tím zpravidla vyšší P/E), měl by ukazatel PEG podávat věrohodnější výsledek ohledně ocenění než samotné P/E. Nevýhodou tohoto ukazatele podobně jako u forward P/E je ovšem to, že jeho hodnoty jsou ovlivněny očekáváním analytiků, v kterém může být více či méně promítnut psychologický faktor.

Doporučená literatura

Další díl: 10. Vlastníci, management a zaměstnanci společnosti

Sagefin.cz je nezávislý finanční portál se zaměřením na světové finanční trhy a online obchodování. Denně návštěvníkům přinášíme aktuální burzovní zpravodajství z domova i ve světě.

reklama