RSS SageFin FACEBOOK SageFin

15. COT – jak předvídat pohyby na trhu?

Sagefin.cz | 22.9.2017

V předchozím článku ze seriálu technické analýzy jsme si představili, co je to Commitment of Traders (COT) report a jak ho číst. V dnešním článku si rozebereme konkrétní případy, jak s pomocí tohoto indikátoru s určitou pravděpodobností časovat trh a předvídat budoucí pohyby.

COT report je výjimečným indikátorem v tom, že zcela přesně měří záměry (náladu) burzovních obchodníků v číslech, na rozdíl od momentových či různých sentiment indikátorů, které slouží pouze jako určité vodítko nálady účastníků trhu. Cílem burzovního spekulanta je vždy podchytit určitou převládající náladu na trhu a dle toho nastavit či upravit svou pozici.

V zásadě existují dva možné způsoby, jak s pomocí indikátoru COT předvídat pohyby na trhu. První způsob je pomocí zachycení extrému. Druhý způsob je pomocí kolize mezi dvěma či více skupinami. Nejprve si rozebereme první způsob pomocí zachycení extrému, jež je poměrně snadno čitelný a rovněž nám umožňuje trh lépe časovat.

Zachycení extrému

Ve zkráceném reportu jsou burzovní obchodníci rozděleni do tří kategorií, jež jsou součástí celkového open interest, a to commercial hedgers (Producer/Merchant/Processor/User + Swap Dealers) large traders (Managed Money + Other Reportable) a small traders (Non-Reportable). Small traders, mezi které se řadí skupina obchodníků, jež své obchody nemusí reportovat CFTC (drobní soukromí spekulanti), tvoří z hlediska zobchodovaného objemu zanedbatelnou část. Celkový open interest je tedy především tvořen hlavně skupinami commercial hedgers a large traders. Počet čistých pozic jedné či druhé skupiny se tedy bude celkovému open interest přibližně rovnat. Obecně platí, že skupina large traders svými obchody ovlivňuje pohyb trhu, zatímco skupina commercial hedgers se těmto pohybům pouze přizpůsobuje. Pokud tedy skupina large traders spekuluje na růst, otevírá na trhu dlouhé pozice, čímž na trhu zvedá poptávku a tím pádem i tržní cenu. Na rostoucí cenu na trhu skupina commercial hedgers reaguje zvýšeným zájmem o zajištění prostřednictvím otevíráním krátkých pozic. Tímto způsobem rozdíl mezi čistými pozicemi těchto dvou skupin narůstá, čímž narůstá i celkový open interest. Jakmile tento rozdíl začne narůstat do určitého extrému, vzrůstá tím pravděpodobnost, že na trhu dojde ke korekci či dokonce změně trendu. V dlouhém reportu, kde jsou burzovní obchodníci rozděleni do čtyř kategorií (s vynecháním skupiny Non-Reportable), lze tyto extrémy v pozicích sledovat u skupiny Managed Money. Jakmile je tato skupina z historického hlediska v extrémním objemu čistě dlouhá, lze na trhu očekávat korekci směrem dolů či změnu trendu na klesající. U extrémních objemů v čistých krátkých pozicích skupiny Managed Money lze naopak očekávat korekci směrem vzhůru či změnu trendu na rostoucí. Pro lepší pochopení je situace vystižena na grafu níže.

p1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na grafu futures na zlato, obchodovaném na burze COMEX, vidíme pod cenovým grafem krátký report (agregovaný) a pod ním dole je dlouhý report (neagregovaný, bez skupiny Non-Reportable). Na krátkém reportu vidíme, že v květnu 2016 byl z historického hlediska vytvořen extrém v objemu držených čistých dlouhých pozic ze strany velkých spekulantů, kteří svou rostoucí poptávkou (rostoucími čistými dlouhými pozicemi) na trhu zvedali cenu. To korespondovalo s extrémem krátkých pozic u skupiny commercial hedgers, která reagovala na rostoucí cenu na trhu větším zájmem o zajištění (rostoucími čistými krátkými pozicemi). Od ledna až do května roku 2016 se tak nůžky postupně rozevíraly s tím, že s každým nově vytvořeným extrémem se pravděpodobnost korekce zvyšovala. Ta poté skutečně nastala, ovšem v průběhu dalších dvou měsíců šla cena zlata ještě výše a v červenci byl na trhu vytvořen ještě větší extrém v otevřených pozicích. Na dlouhém reportu jsou tyto extrémy dobře vidět u skupiny Managed Money (modrá křivka), která je de facto obdobou křivky large traders ve zkráceném reportu, avšak očištěná o pozice skupiny Other Reportable.

Z výše uvedeného příkladu můžeme dojít k závěru, že dosažení extrému v pozicích určité skupiny obchodníků zvyšuje pravděpodobnost korekce, ale pro odhad obratu trendu není až tak spolehlivým vodítkem. Dosažený extrém v pozicích totiž může být překonaný ještě větším extrémem. Samozřejmě platí, že pokud je většího extrému dosaženo současně s novým (lokálním) cenovým maximem či minimem, tak pravděpodobnost korekce či obratu trendu se ještě více zvýší. Logikou tohoto principu je to, že v budoucnu téměř vždy dojde k návratu otevřených pozic od extrému k nějakému dlouhodobému průměru. Tato redukce pozic velkých spekulantů/Managed Money u komoditních futures pochopitelně ovlivňuje tržní cenu.

Stojí za zmínku, že extrém u skupiny Managed Money samozřejmě může nastat i v případě čistých krátkých pozic, kdy bude naopak narůstat pravděpodobnost korekce směrem vzhůru. Komodit, kde je skupina Managed Money po většinu času v čistých krátkých pozicích, je však velmi málo (typicky v posledních letech například zemní plyn). Dalším typem extrému jsou zavřené nůžky, tedy situace, kdy je open interest blízko nuly. Na výše uvedeném grafu futures na zlato vidíme, že za těchto okolností se vždy zvyšuje pravděpodobnost korekce směrem vzhůru a v mnohých případech k tomu i následně došlo. Pokud je ovšem pro daný trh typické, že jsou velcí spekulanti v jednu chvíli čistě dlouzí, ale převracejí své pozice i do čistě krátkých pozic, bude situace s uzavřenými nůžkami neutrální s možným vývojem v obou směrech. Trhy, kde tato situace nastává, jsou typicky „softs“ a zemědělské komodity.

Kolize mezi skupinami

Druhý způsob, jak pomocí indikátoru COT předvídat pohyby na trhu, je kolize mezi určitými skupinami obchodníků. Nejvíce vhodnými skupinami pro to jsou Managed Money a Other Reportable. V principu se jedná o to, že sledujeme čisté pozice těchto dvou skupin, a jakmile rozdíl v pozicích začne při určitém pohybu ceny na trhu narůstat, zvyšuje se pravděpodobnost korekce. Například pokud cena komodity poroste za současného nárůstu čistých dlouhých pozic skupiny Managed Money a současně budou klesat čisté dlouhé (či narůstat čisté krátké) pozice skupiny Other Reportable, roste pravděpodobnost, že cena na trhu zamíří směrem dolů. Tato situace byla na trhu s futures na zlato patrná od července 2017. V polovině září 2017 pak na trhu se zlatem skutečně nastala korekce.

Pozn.: Na grafu výše je tato situace špatně viditelná, pro lepší vizualizaci můžete použít následující odkaz: https://www.barchart.com/futures/commitment-of-traders

Určité souvztažnosti lze takto vypozorovat třeba i mezi skupinami Managed Money a Non-Reportable či Other Reportable a Non-Reportable. Skupina Non-Reportable ovšem bohužel není graficky znázorněna a je evidována pouze na originálním reportu CFTC. Tato metoda ale není tolik spolehlivá jako metoda zachycení extrémů a je vhodné ji využít pouze jako určité vodítko pro lepší pochopení toho, co, či lépe řečeno kdo, hýbe cenou na trhu. Z toho lze potom vyvodit i určitý závěr pro vývoj ceny v budoucnu.

Shrnutí

Indikátor COT je jednoznačně jedním z nejlepších indikátorů, ne-li ten vůbec nejlepší, pro odhad pohybu na trhu ve střednědobém horizontu. Jeho použití je snadné a má své logické opodstatnění. Na rozdíl od ostatních momentových a sentiment indikátorů lze pomocí něj zcela přesně zmapovat záměry obchodníků na burze – můžeme přesně vyčíslit optimismus či pesimismus burzovních spekulantů.

Bohužel jeho velkou nevýhodou je poměrně velké zpoždění v datech. Jelikož se COT report vyhotovuje každý pátek a zveřejňovaná data se vztahují k poslednímu úterý, jsou data opožděná, a to o 3-10 dní. I z tohoto důvodu lze indikátor COT použít pouze ve střednědobém horizontu (týdny až měsíce). V dlouhodobém horizontu v řádu několika let nebo ve velmi krátkodobém horizontu (intraday či jen pár dní) je absolutně nepoužitelný. Jeho největší využitelnost je na komoditách, kde jsou futures de facto hlavním kurzotvorným trhem. Na měnových futures či u futures na dluhopisy a akciové indexy není až tak spolehlivý, jelikož spotové trhy s těmito podkladovými aktivy jsou z hlediska zobchodovaného objemu mnohem větší než trhy s futures. Obchodníci s futures na měny, dluhopisy či akciové indexy tak spíše reagují na vývoj na spotovém trhu a rozložení pozic má zde spíše informační charakter. Závěrem dodejme, že je dobré mít na paměti, že i extrém může být vždy překonaný ještě větším extrémem.

Výhody COT reportu

– Lze přesně vyčíslit náladu obchodníků
– Jeden z nejsilnějších indikátorů pro střednědobý horizont
– Jednoduché použití

Nevýhody COT reportu

– Pouze střednědobý horizont
– Pouze komoditní futures
– Zpožděné údaje o 3-10 dní
– Extrém může být překonán ještě větším extrémem

Tagy: , ,