RSS SageFin FACEBOOK SageFin

14. Commitment of Traders (COT) report

Sagefin.cz | 7.8.2017

Commitment of Traders report, zkráceně COT report, vyhotovuje americká komise pro obchodování s komoditními futures – US. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Subjekty, které obchodují na trzích futures, mají ze zákona povinnost své pozice na trhu CFTC hlásit, ať už se jedná o otevření či uzavření pozice. Jedná se o podrobné rozložení dlouhých (long) a krátkých (short) pozic na trhu s futures podle jednotlivých subjektů. COT report tedy udává podrobnější náhled na Open Interest. Report se aktualizuje jednou týdně každý pátek a zohledňuje rozložení pozic k poslednímu úterý. Aktuální COT report k jednotlivým komoditám i finančním futures naleznete přímo na stránkách CFTC pod následujícím odkazem:

http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

K čemu je dobré COT report sledovat a co z něj lze vyčíst?

COT report je jedním z nejdůležitějších a nejúčinnějších indikátorů technické analýzy trhu pro obchodování ve střednědobém horizontu, kde pozici držíme otevřenou několik týdnů či měsíců. Využijí ho tedy jak swingoví, tak poziční obchodníci, ovšem pro přesné načasování vstupu do pozice je třeba využít jiné nástroje, které jsou k tomu vhodné.

Z COT reportu lze vyčíst, které subjekty na trhu spekulují na pokles, a které naopak na růst. A jaké subjekty to jsou? U komoditních futures, kde je podkladovým aktivem fyzická komodita, se subjekty na trhu rozdělují do následujících kategorií, jež jsou součástí celkového open interest: Producer/Merchant/Processor/User, Swap Dealers, Managed Money, Other Reportables a Non-reportable

Producer/Merchant/Processor/User

Do této skupiny se řadí obchodníci, kteří na se trhu s futures zajišťují vůči aktivitám spojeným s jejich provozní činností. Jedná se o těžaře, pěstitele, zpracovatele, překupníky a uživatele dané komodity. Těžaři či pěstitelé se na trhu s futures zajišťují proti cenovému poklesu otevíráním krátkých pozic. S rostoucí cenou na trhu bude objem čistých krátkých pozic této skupiny narůstat. Do této kategorie rovněž spadají průmyslové společnosti, které tuto surovinu využívají ve svém výrobním procesu a na trhu s futures se zajišťují dlouhými pozicemi proti vzestupu ceny komodity. S padající cenou komodity tedy bude narůstat objem čistých dlouhých pozic této skupiny. Tato kategorie COT reportu tvoří z celkového objemu obchodů na trhu poměrně významnou skupinu, ovšem nedá se říct, že by kvůli tomu hýbala s tržní cenou. Spíše je tomu tak, že obchodníci v této skupině se ceně na trhu přizpůsobují a pokud jde cena nahoru, je pro ně výhodné otevírat krátké pozice a čisté krátké pozice tak budou narůstat. Naopak pokud bude tržní cena klesat, bude pro tuto skupinu výhodné otevírat dlouhé pozice a čisté dlouhé pozice tak budou narůstat. Obchodníci spadající do této kategorie ve svém obchodování obvykle finanční páku nevyužívají, ale samozřejmě to není pravidlem.

Swap Dealers

Neboli dealeři, je skupina institucionálních obchodníků, kteří vystupují jako tvůrci trhu a s futures obchodují za účelem pokrytí svých otevřených pozic u kontraktů, které sjednali se svými klienty – zpravidla na základě OTC derivátů. Vydělávají na bid-ask spreadu a arbitrážních obchodech. Tato skupina obchodníků obvykle nedrží žádné spekulativní pozice. Lze říci, že objem čistých pozic této skupiny je protipólem čistých pozic jejich klientů, což jsou v drtivé většině případů spekulanti, ať už institucionální či soukromí obchodníci. Je-li skupina Swap Dealers čistě dlouhá, můžeme z toho usuzovat, že jejich klienti jsou čistě krátcí a naopak.

Managed Money

Neboli správci fondů, je skupina institucionálních obchodníků, která na trhu s komoditními futures působí výhradně za účelem spekulace. Jedná se především o investiční fondy a fondy kvalifikovaných investorů (hedgeové fondy). Ke svému obchodování hojně využívají velkou finanční páku. Právě tato skupina obchodníků stojí v řadě případů za veškerými významnými pohyby na komoditním trhu, zatímco ostatní skupiny obchodníků své pozice těmto pohybům spíše přizpůsobují. Mezi cenovým grafem a vývojem čistých pozic skupiny Managed Money lze pozorovat silnou pozitivní korelaci, která tuto souvztažnost potvrzuje.

Other Reportables

Ostatní reportující, je skupina obchodníků, která má ze zákona rovněž povinnost své obchody hlásit CFTC, ale nespadá ani do jedné z předchozích kategorií. Tato skupina je u většiny futures ze všech nejmenší a na pohyb kurzů nemá až tak velký vliv.

Non-reportable

Je skupina obchodníků, kteří své obchody CFTC hlásit nemusí. Spadají sem především drobní soukromí spekulanti a ostatní obchodníci. Tito obchodníci s futures rovněž obchodují za účelem spekulace na velkou finanční páku, ale vzhledem k menšímu počtu zobchodovaných kontraktů mají na pohyb kurzů menší vliv než kategorie Managed Money.

Hrubé versus čisté pozice

Když se podíváme na podrobný výpis COT reportu, vidíme zde, že u každé skupiny je přehled počtu kontraktů, které jsou na stranu long, a které jsou na stranu short. Skupiny swap dealers, Managed Money a other reportables potom mají navíc ještě sloupeček „spreading“, který představuje počet kontraktů, které jsou sjednány v rámci spreadového obchodování (současný long a short na stejné podkladové aktivum, ovšem každý kontrakt s jiným měsícem dodání komodity).

COT obrazek 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud chceme vědět, zda určitá skupina na trhu spekuluje na růst, či na pokles, musíme zjistit, jaká je jejich čistá pozice. Výpočet je jednoduchý:

vzorec cot

 

 

Na obrázku výše vidíme výpis COT reportu na zemní plyn k 27. 10. 2015. Skupina Managed Money, do které spadají investiční a hedgeové fondy, je na zemním plynu long s 178 608 kontrakty a short s 393 698 kontrakty. Z hlediska čistých pozic je tedy skupina Managed Money čistě krátká s 215 090 kontrakty a spekuluje tím pádem na pokles.

Historické grafy čistých pozic jednotlivých skupin lze nalézt například na stránce Barchart pod následujícím odkazem:

http://www.barchart.com/futures/cot.php

Zde stačí vybrat komoditu, která vás zajímá, a pod cenovým grafem vidíte rozložení pozic na trhu podle COT reportu. Graf standardně zobrazuje období za poslední rok. Pokud se chcete podívat více do historie, zvolte u políčka „Frequency“ weekly nearest pro týdenní graf (5letá historie či monthly nearest pro měsíční graf (25letá historie). Následně napravo stiskněte tlačítko „draw chart“.

Vývoj ceny zemního plynu a reportu COT čistých pozic v letech 2011-2015

COT obrazek 2

 

 

 

 

 

 

 

Financials report a zkrácený report

U finančních futures, jako jsou akciové indexy, měny či dluhopisy (úrokové sazby), je princip sestavování COT reportu stejný, ovšem subjekty se zde třídí do trochu jiných kategorií, a to:

Dealer Intermediary

Asset Manager

Leveraged Funds

Other reportables

Non-reportable

Největšími subjekty, které s finančními futures obchodují, jsou Dealer Intermediary (dealeři) a Asset Manager a Leveraged Funds, což jsou investiční a hedgeové fondy, které jsou u komoditních futures obdobou skupiny Managed Money. Dealeři de facto drží opačné pozice než jejich klienti, což jsou ve většině případů investiční a hedgeové fondy. Tudíž tyto skupiny obchodují proti sobě. Pokud jsou dealeři čistě dlouzí, lze usuzovat, že skupiny Asset Manager a Leveraged Funds budou dohromady čistě krátcí a naopak.

CFTC též vyhotovuje zjednodušený či zkrácený report a to jak pro komoditní futures, tak pro finanční futures. Zde jsou jednotlivé kategorie rozděleny pouze do tří skupin, a to:

Commercial

Non-commercial (Large Speculators)

Non-reportable (Small Speculators)

Do skupiny Commercial se u komoditních futures řadí Producer/Merchant/Processor/User a Swap Dealers a do skupiny Non-commercial (Large speculators) se u komoditních futures řadí Managed Money a Other Reportables. U finančních futures do skupiny Commercial patří Dealer Intermediary a Asset Manager a do skupiny Non-commercial (Large Speculators) patří Leveraged Funds a Other Reportable. V této zjednodušené podobě ovšem COT report pro analýzu trhů s futures nemá až takovou vypovídací schopnost o rozložení pozic subjektů jako obsáhlejší report.

 

Další díl: 15. COT – jak předvídat pohyby na trhu?

Tagy: , ,